Kto może głosować przez pełnomocnika?

Urzędnikiem wyborczym na terenie Gminy Grudusk jest Pan Paweł Nawotka

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY GRUDUSK

z dnia 23 sierpnia 2018 r.

Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r\ - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r., poz. 754, z poźn. zm./oraz uchwały Nr 256/XXXIV/2018 Rady Gminy Grudusk z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Grudusk na okręgi wyborcze ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r., poz. 3455), podaje się do wiadomości wyborców informację o numerach i granicach okręgów wyborczych oraz liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Gminy Grudusk zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej.

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY GRUDUSK z dnia 22 sierpnia 2018 r.

Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. , poz.754, z poźn. zm.), w związku z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r, w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na dzień 21 października 2018 r.

wyznaczam