Wójt Gminy Grudusk informuje, że na podstawie stałego rejestru wyborców Gminy Grudusk, dnia 06.05.2019 r. został sporządzony spis wyborców dla wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019r.

Osoby stale zamieszkałe na terenie Gminy Grudusk, którym przysługuje prawo wybierania w wyżej wymienionych wyborach, mogą sprawdzać czy są ujęte w spisie wyborców do 20 maja 2019r. w godzinach pracy Urzędu Gminy Grudusk.

Udostępnienie spisu wyborców następuje na pisemny wniosek zainteresowanego, zawierający dane umożliwiające ustalenie tożsamości wyborcy w spisie wyborców.