Z a r z ą d z e n i e  Nr 16/2019

Wójta Gminy Grudusk

z dnia  15  kwietnia  2019 r.

 

w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach  do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

                                  

            Na podstawie art. 156 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. -Kodeks wyborczy /Dz. U. z 2018 r., poz.754, z późn. zm./ oraz §6 ust.1 Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 kwietnia 2019 r.  r.  w sprawie warunków oraz sposobu pomocniczego  wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach  do  Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.  zarządzam  co następuje:

§1

W celu zapewnienia obsługi systemu informatycznego obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Grudusk, powołuję:

- Panią Katarzynę Radziejewicz – pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grudusku  na operatora informatycznej obsługi obwodowej komisji wyborczej Nr 1 w Grudusku,

- Panią  Iwonę Starus – pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grudusku na operatora informatycznej obsługi  obwodowej komisji  Nr 2 w Grudusku  ,

- Panią Monikę Rzeczkowską – pracownika Urzędu Gminy Grudusk  na operatora informatycznej obsługi  obwodowej komisji wyborczej Nr 3 w Łysakowie.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.