Wójt Gminy Grudusk informuje, że na podstawie stałego rejestru wyborców Gminy Grudusk, dnia 20 kwietnia 2020 r. został sporządzony spis wyborców w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 10 maja 2020 r.

Osoby stale zamieszkałe na terenie Gminy Grudusk, którym przysługuje prawo wybierania w wyżej wymienionych wyborach mogą ten fakt zweryfikować.

Udostępnienie spisu wyborców następuje na pisemny wniosek zainteresowanego, zawierający dane umożliwiające ustalenie tożsamości wyborcy w spisie wyborców.