o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach uzupełniających
do Rady Gminy Grudusk
bez głosowania
w okręgu nr 9

Na podstawie art. 189 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190 i z 2011 r. Nr 34, poz. 172) w związku z art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 z późn. zm.) Gminna Komisja Wyborcza w Grudusku podaje do wiadomości wyborców, co następuje:
  1. W okręgu wyborczym nr 9 utworzonym dla wyboru Rady Gminy Grudusk wybory uzupełniające dotyczyły obsadzenia 1 mandatu, Gminna Komisja Wyborcza w Grudusku zarejestrowała 1 kandydata na radnego.
  2. W związku z tym, na podstawie art. 188 Ordynacji wyborczej w okręgu nr 9 głosowania w wyborach do Rady Gminy Grudusk nie przeprowadza się, a za wybranego na radnego uznaje się następującego zarejestrowanego kandydata:
    z listy nr 1 KWW JEDNOŚĆ GRUDUSK
    1. GOŁĘBIEWSKI Piotr Mirosław