Zamawiający:

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu

Plac Grunwaldu 4, 06-460 Grudusk

tel./fax: (23)6715033, gokisgrudusk.naszgok.pl, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

na realizację zadania: „Grudusk. Dzień z życia średniowiecznej osady” –

warsztaty: „Światło w średniowiecznej chacie”

I. Informacje ogólne:

-        Podstawa prawna: art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zmianami),

-        Zadanie realizowane w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

Data ogłoszenia: 26.05.2017 r.

II. Opis sposobu przygotowania oferty:

Oferta może zostać złożona w następujących formach:

-        za pośrednictwem operatora pocztowego, firmy kurierskiej, osobiście – na adres Urzędu Gminy Grudusk, ul. Ciechanowska 54, 06-460 Grudusk.

-        faxem – numer 23 671 50 12 lub

-        mailem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Oferta powinna zostać napisana w języku polskim, trwałą i czytelną techniką. Oferta powinna obejmować całość zamówienia określonego przez Zamawiającego.

III. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Zamówienie obejmuje przeprowadzenie warsztatów: „Światło w średniowiecznej chacie” dla uczestników jednodniowego wydarzenia historycznego pn.: „Grudusk. Dzień z życia średniowiecznej osady”, w tym:

- produkcja świec metodą lania na knot;

- prezentacja kaganków, świecaków, świeczników;

- kram z materiałami oświetleniowymi.

1.1. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania szczegółowego programu warsztatów, który należy załączyć do oferty.

2. Przygotowanie i wygłoszenie wystąpienia - otwartego seminarium archeologii eksperymentalnej 15-20 min wraz z prezentacją multimedialną „Światło w średniowiecznej chacie” dla zainteresowanych uczestników wydarzenia.

3. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia materiałów niezbędnych do przeprowadzenia warsztatów oraz umożliwienia zainteresowanym uczestnikom wydarzenia udziału w warsztatach.

IV. Termin i miejsce realizacji zamówienia: 25.06.2017 r.

Grodzisko wczesnohistoryczne w Grudusku, w godzinach: 11.00-19.00.

 

V. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

1. Cena - 60 (oferta najniższa cenowo otrzyma 60 pkt.)

Wartość kryterium będzie obliczana wg wzoru: cena oferty najtańszej/cena oferty badanej x 60 = liczba punktów

2. Posiadanie kwalifikacji do wykonania usług objętych zapytaniem, potwierdzone kopiami odpowiednich dokumentów (zaświadczenia, certyfikaty, dyplomy, świadectwa itp.):

2.1. Wiedza teoretyczna (ukończone kursy, szkolenia, uczelnie):

1 dokument potwierdzający – 5 pkt.

2 i więcej dokumentów potwierdzających – 10 pkt.

2.2. Wiedza praktyczna (prowadzone kursy, szkolenia, prelekcje):

1 prelekcja – 5 pkt.

2 i więcej prelekcji – 10 pkt.

3. Doświadczenie w prowadzeniu warsztatów „Światło w średniowiecznej chacie”, mierzona liczbą warsztatów „Światło w średniowiecznej chacie” prowadzonych w okresie ostatnich 5 lat:

1 warsztat – 5 pkt.

2 warsztaty – 10pkt.

3 warsztaty – 15 pkt.

4 i więcej – 20 pkt.

Doświadczenie powinno być potwierdzone stosownymi dokumentami poświadczającymi należyte wykonanie w/w usług (np. referencje).

Łączna punktacja = liczba punktów w kryterium 1 + liczba punktów kryterium 2 + liczba punktów kryterium 3.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

VI. Warunki udziału w postępowaniu:

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy posiadający doświadczenie i wiedzę w zakresie prowadzenia warsztatów „Światło w średniowiecznej chacie”.

VII. Opis sposobu obliczania ceny:

W cenę oferty należy wliczyć wszystkie koszty wykonania zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany do podania ceny netto usługi, będącej przedmiotem zamówienia, powiększonej o obowiązujący podatek VAT. Cena podana przez Wykonawcę za świadczoną usługę obowiązuje przez cały okres obowiązywania umowy i nie będzie podlegała waloryzacji.

VIII. Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia: 02.06.2017 r. do godz. 10.00 zgodnie ze wskazówkami z pkt.II.

Za wiążącą uznaje się datę wpływu oferty. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po upływie terminu na składanie ofert zostanie zwrócona bez otwierania i nie będzie podlegała procesowi oceny. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu wyznaczonego na składanie ofert.

IX. Miejsce oraz termin otwarcia oferty:

Otwarcie oraz ocena złożonych w postępowaniu ofert nastąpi w Urzędzie Gminy Grudusk ul. Ciechanowska 54, 06-460 Grudusk, w dniu 02.06.2017 r. o godz. 10.15.

Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest: Bogumiła Graboń-Golanko, tel. 23 671 50 12 wew.17, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

X. Informacje dotyczące zawarcia umowy:

W terminie 14 dni od dnia powiadomienia Zamawiającego o wyborze oferty Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu, zobowiązany jest do podpisania umowy. Umowa musi zawierać w swej treści wszystkie elementy oferty Wykonawcy.

XI. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Wójt Gminy Grudusk

Załączniki:

1/ Formularz ofertowy.