UG Grudusk


Zaciągnięcie kredytu konsolidacyjnego przez Gminę Grudusk w kwocie 7223475,47 zł.

Grudusk: Zaciągnięcie kredytu konsolidacyjnego przez Gminę Grudusk w kwocie 7223475,47 zł.
Numer ogłoszenia: 326304 - 2015; data zamieszczenia: 01.12.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

SEKCJA celebrity nudes I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Grudusk , ul. Ciechanowska 54, 06-460 Grudusk, woj. mazowieckie, tel. 023 6715012, 6715206, faks 023 6715012.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.grudusk.com
Więcej…
 

Zakup sprzętu i wyposażenia dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Grudusk w 2015 r.

pla

„Zakup sprzętu i wyposażenia dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Grudusk” dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 19 841,34 zł”

Gmina Grudusk na podstawie Umowy Dotacji Nr 0983/15/NZ/D z dnia 27.10.2015 r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zrealizowała zadanie, w ramach którego zakupiono wyposażenie dla OSP Grudusk i OSP Przywilcz:

  1. Prądownica wodna – 1 szt.

wartość brutto: 1 134,00 zł

  1. Rozpieracz hydrauliczny ramionowy – 1 szt.
Więcej…
 

INFORMACJA

INFORMACJA

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

W GRUDUSKU

INFORMUJE, ŻE W DNIU 04.12.2015 R.

/PIĄTEK/ OD GODZINY 9:00

BĘDZIE WYDAWANA ŻYWNOŚĆ DLA PODOPIECZNYCH

OŚRODKA

OTRZYMANA Z BANKU ŻYWNOŚCI

KIEROWNIK GOPS

 

UCHWAŁA Nr 55/IX/2015 Rady Gminy Grudusk z celebrity sextapes dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od podatku

UCHWAŁA Nr 55/IX/2015

Rady Gminy Grudusk

z dnia 25 listopada 2015 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od podatku

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 oraz art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2015 r., poz. 1515), w związku z art.10 ust.1 i 2, art.12 ust.4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 849 z późn. zm.), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 r. (M.P. z 2015 r., poz. 735) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 października 2015 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2016 r. (M.P. z 2015 r., poz. 1029) – Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych, obowiązujące na terenie Gminy Grudusk:

1/ od samochodów ciężarowych, o których mowa w art.8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej:

Więcej…
 

Informacja

W związku z pismem Powiatowego Lekarza Weterynarii w Ciechanowie dotyczącym utrzymującego się zagrożenia spowodowanego występowaniem afrykańskiego pomoru świń (ASF) na części terytorium Polski oraz niestabilną sytuacją w tym zakresie w państwach sąsiednich tj.: na Ukrainie, Litwie, Łotwie i Estonii oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i rozwoju wsi z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie wprowadzenia w 2015 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ,,programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i lesbian hentai poszerzeni e wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie’’ naked celebrities (Dz. U. z 2015 r., poz. 316) informuję, że na terenie powiatu ciechanowskiego istnieje obowiązek pobierania prób do badań laboratoryjnych w kierunku potwierdzenia lub wykluczenia ASF, od świń żywych i padłych oraz dzików odstrzelonych – w przypadku powzięcia podejrzenia tej choroby.

Informuję również, że należy bezwzględnie przestrzegać zasad zabezpieczenia i bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących świnie, niezwłocznie zgłaszać do lekarzy weterynarii wszystkie przypadki zachorowań i padnięć świń.Informacja dla hodowców  trzody chlewnej dotycząca Afrykańskiego Pomoru świń

 

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Grudusk.

Grudusk: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Grudusk.
Numer hottest celebrities ogłoszenia: 169269 - 2015; data zamieszczenia: 19.11.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Grudusk , ul. Ciechanowska 54, 06-460 Grudusk, woj. mazowieckie, tel. 023 6715012, 6715206, faks 023 6715012.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.grudusk.com

I. real celebrity porn 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Więcej…
 

Dotacje dla przedsiębiorców, perspektywa finansowa 2014 - 2020

Szanowni Państwo,

Finryan S.A zaprasza przedstawicieli Państwa firmy do udziału w bezpłatnym jednodniowym seminarium informacyjnym „Dotacje dla przedsiębiorców, perspektywa finansowa 2014 - 2020” organizowanym w dniu 27.11.15 r. w godz. 09.30 – 14.00 w Hotelu Marriott w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 65/79 (biurowa część „LIM” , 13 piętro).

Na spotkaniu będą mogli Państwo uzyskać informacje na temat:

1. celebrity sex videos - Jakie są założenia programów operacyjnych na lata 2014-2020 ?

2. - Dla kogo przeznaczone są środki w ramach poszczególnych programów operacyjnych ?

3. - Jak skorzystać z Funduszy Europejskich?

4. - Jak zagwarantować sobie dofinansowanie inwestycji w wysokości do 20% przed jej rozpoczęciem ?

5. cartoon porn pics - Na czym polega porozumienie kooperacyjne zwane klastrem oraz jak otrzymać finansowanie na

działalność tego typu z Funduszy Europejskich ?

Więcej…