A sexual fetish may be regarded as an enhancing element to a romantic/sexual relationship achieved in ordinary ways or as a mental disorder/disorder of sexual preference if it causes significant psychosocial distress for the person or has detrimental effects on important areas of their life. In the attempts of circumvent this type of censoring , actors and producers have featured subject matter unseen or rarely depicted in western pornography. Hamedori-type videos were produced from the beginnings of Japanese AV in the early 1980s. Yuri is the lesbian equivalent. Twink is a gay slang term describing a young or young-looking man with a slender, ectomorph build, little or no body hair, and no facial hair. An orgy is a gathering where guests freely engage in open and gay hentai unrestrained sexual activity or group sex; and a bunga bunga orgy is an orgy in which participants have sex underwater, such as in a swimming pool or a hot tub. They are often made out of precious woods, with leather used for the seat. However, sex researchers and adolescent health care professionals have found no evidence for the existence of rainbow parties, and as such attribute the spread of the stories to a moral panic. Technically this is a form of exhibitionism rather than group sex per se. Pleasure for the giver during anilingus is usually based more on the principle of the act. Studies indicate that anilingus is a rare sexual practice between women. There are no particular or preferred elements within maiesiophilia that are common to all maiesiophiliacs. There are currently no known laws forbidding the crushing of objects and insects, however the production or trade gay twink porn of crush erotica involving live vertebrates is condemned by animal rights activists and is illegal in many countries, including the United States and Great Britain. Bondage can also be achieved by spreading the appendages and fastening big tit milf them with chains to a St. As of 2010, they were reported to live together as a monogamous couple outside of their porn careers and want to continue working together for another 50 years.

UG Grudusk


OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY nr OR-SO.271.10.22.2014

Drukuj

Grudusk, 22 września 2014 r

OR-SO.271.10.22.2014

PN-3/3/2014

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art.92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz.907 z późn.zm.) zawiadamiam o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego przez Gminę Grudusk w trybie przetargu nieograniczonego w celu wyłonienia wykonawcy zadania pn.: „Rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej i rozdzielczej Stryjewo Wielkie – Przywilcz wraz z przepompownią strefową w miejscowości Przywilcz w Gminie Grudusk”.

W postępowaniu udział wzięły następujące firmy:

Więcej…
 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na realizację zadania: „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania polegającego na rozbudowie i modernizacji oczyszczalni ścieków w Grudusku”

Drukuj

Grudusk, 19 września 2013 r

Zamawiający:

Gmina Grudusk

ul.Ciechanowska 54 06-460 Grudusk

te/fax: (23)6715012

www.grudusk.com

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

na realizację zadania: „ Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania polegającego na rozbudowie i modernizacji oczyszczalni ścieków w Grudusku”

I. Opis sposobu przygotowania oferty:

Oferta powinna być złożona w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie. Na kopercie należy umieścić nazwę oraz adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis: „Oferta na realizację zadania: „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania polegającego na rozbudowie i modernizacji oczyszczalni ścieków w Grudusku”. Oferta powinna zostać napisana w języku polskim, trwałą i czytelną techniką. Oferta powinna obejmować całość zamówienia określonego przez Zamawiającego.

II. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem części technologiczno-instalacyjnej projektu budowlano-wykonawczego przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków dla zadania inwestycyjnego dotyczącego modernizacji oczyszczalni ścieków w Grudusku.

Planowane przedsięwzięcie polega na wykonaniu robót budowlano-montażowych związanych z rozbudową i przebudową istniejącej oczyszczalni w zakresie niezbędnym, w celu poprawienia funkcjonalności oczyszczalni ścieków, wymiany zużytych instalacji i urządzeń oraz dostosowania oczyszczalni ścieków do aktualnego poziomu techniki i stanu formalnoprawnego. Nie przewiduje się zwiększenia ilości ścieków ani ładunku zanieczyszczeń. Zasadniczym warunkiem rozbudowy jest zapewnienie standardów jakości pracy oczyszczalni w trakcie jej rozbudowy. W tym celu przewiduje się zastosowanie najnowocześniejszych, dostępnych w technice rozwiązań. W chwili obecnej oczyszczone ścieki, zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym wydanym przez Starostę Ciechanowskiego decyzją z dnia 21 grudnia 2012 roku wprowadzane są do rowu melioracyjnego RG-15 w km 0+880, zlokalizowanej na działce nr ew. 147/15 obręb Grudusk, a następnie do Strugi Gruduskiej w km 4+200. W ramach niniejszego przedsięwzięcia nie przewiduje się zmiany instalacji odprowadzającej oczyszczone ścieki do odbiornika.

Rozbudowa i przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Grudusku będą polegały na realizacji następujących zadań:

 1. Pompownia ścieków (obiekt Nr 1) – obiekt do przebudowy.
 2. Biologiczny reaktor wielofunkcyjny (obiekt Nr 2) – obiekt do przebudowy.
 3. Stacja dmuchaw (obiekt Nr 3) – obiekt do przebudowy.
 4. Pompownia osadu (obiekt Nr 4) – obiekt istniejący.
 5. Punkt zlewny (obiekt Nr 5) – obiekt do rozbiórki.
 6. Zbiornik osadu nadmiernego (obiekt Nr 6) – obiekt do przebudowy ze zbiornika retencyjnego ścieków dowożonych.
 7. Poletko ociekowe piasku (obiekt Nr 7) – obiekt do rozbiórki.
 8. Budynek odwodnienia osadu (obiekt Nr 8) – obiekt do przebudowy.
 9. Agregatornia (obiekt Nr 9) – obiekt istniejący.
 10. Budynek socjalny (obiekt Nr 10) – obiekt do przebudowy.
 11. Składowisko osadu (obiekt Nr 11) – obiekt do przebudowy.
 12. 12. Studzienka pomiarowa ścieków oczyszczonych (obiekt Nr 12) – obiekt do przebudowy.
 13. Zbiornik retencyjno-uśredniający ścieków (obiekt Nr 13) – obiekt projektowany.
 14. Budynek skratek i piasku (obiekt Nr 14) – obiekt projektowany.
 15. Stacja zlewna (obiekt6 Nr 15) – obiekt projektowany.
Więcej…
 

Informacja o wynikach postępowania o zamówienie publiczne o wartości nieprzekraczającej 30.000 euro pn.: „DOPOSAŻENIE JEDNOSTEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH Z TERENU GMINY GRUDUSK: OSP GRUDUSK, OSP PRZYWILCZ I OSP ŁYSAKOWO”:

Drukuj

Grudusk, 28.08.2014 r.

 
OGŁOSZENIE
 

Informuję o wynikach postępowania o zamówienie publiczne o wartości nieprzekraczającej 30.000 euro pn.:
„DOPOSAŻENIE JEDNOSTEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH Z TERENU GMINY GRUDUSK: OSP GRUDUSK, OSP PRZYWILCZ I OSP ŁYSAKOWO”:

 
W postepowaniu udział wzięły następujące firmy:
 
 
 
 
Lp.
 
 
 
 
 
Nazwa i adres firmy
 
 
Zaoferowana cena zł
 
 
netto
 
 
brutto
1.
HORPOL S.A.
ul. NOWA 23
STARA IWICZNA
05-500 PIASECZNO
13 756,00
14 856,48
 
2.

Przedsiębiorstwo Specjalistyczne "SPRZĘT-POŻ" Irena, Krzysztof Zając Spółka Jawna

ul. Jagiełły 17e
46-020 Czarnowąsy
15 098,68
16 306,57
3.
KADIMEX S.A.
ul. Wólczyńska 290
01-919 Warszawa
16 418,00
17 834,64
4.

VARIA S.C. W. Szlósarczyk & B. Szlósarczyk

ul. Szkolna 9
43-360 Meszna
16 880,00
18 398,40
 
Kryterium oceny ofert – najniższa cena.
 

Mając na uwadze przyjęte kryterium ofert, najkorzystniejsza okazała się i została wybrana oferta firmy:

 
 
HORPOL S.A.
 
ul. NOWA 23 STARA IWICZNA
 
05-500 PIASECZNO
 
 
                                                                                                                      Wójt

                                                                                             mgr Jacek Oglęcki

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na realizację zadania pn.: „ Usuwanie eternitu z pokryć dachowych na obiektach użyteczności publicznej i zabudowaniach indywidualnych w Gminie Grudusk – etap V”

Drukuj

Zamawiający:

Gmina Grudusk

ul.Ciechanowska 54 06-460 Grudusk

te/fax: (23)6715012

www.grudusk.com

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

na realizację zadania pn.: „ Usuwanie eternitu z pokryć dachowych na obiektach użyteczności publicznej i zabudowaniach indywidualnych w Gminie Grudusk – etap V”

I. Opis sposobu przygotowania oferty:

Oferta powinna być złożona w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie. Na kopercie należy umieścić nazwę oraz adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis: „Oferta na realizację zadania: „Usuwanie eternitu z pokryć dachowych na obiektach użyteczności publicznej i zabudowaniach indywidualnych w Gminie Grudusk – etap V”. Oferta powinna zostać napisana w języku polskim, trwałą i czytelną techniką. Oferta powinna obejmować całość zamówienia określonego przez Zamawiającego.

II. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest / płyt azbestowo - cementowych falistych i płaskich / o kodach 17 06 05 wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 roku w sprawie kodów odpadów zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 27 kwietnia 2010 r o odpadach (Dz.U. z 2001 r Nr 62 poz. 628/ znajdujących się na nieruchomościach mieszkańców z terenu Gminy Grudusk - demontaż płyt azbestowo – cementowych z pokryć dachowych falistych i płaskich, ich transport oraz unieszkodliwianie na składowisku odpadów niebezpiecznych w ilości: ok.2623 m2 tj. ok.34,099 Mg oraz odbiór i utylizacja azbestu zmagazynowanego (składowanego na posesjach mieszkańców) w ilości 32,825 Mg, co razem daje 66,924 Mg.

Wykaz nieruchomości z adresem budynku z którego należy usunąć azbest zostanie przekazany Wykonawcy w dniu podpisania umowy .

Wspólnik Słownik Zamówień (CPV) - 90650000-8 – usługi usuwania azbestu

Termin realizacji zamówienia – do 14 listopada 2014 r

III. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:

cena brutto usługi - kryterium wagowe – 100 %

Więcej…
 

Dotyczące szczepień ochronnych lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie w województwie mazowieckim

Drukuj

Dotyczące szczepień ochronnych lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

w województwie mazowieckim

Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii uprzejmie informuje, że w dniach 15 - 22 września 2014 r. przeprowadzona zostanie jesienna akcja szczepień ochronnych lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie w województwie mazowieckim.

            Szczepienia dokonuje się na podstawie art. 56 ust. 5 i ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz.1342 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie (Dz. U. poz. 1737). Do szczepienia będzie użyta szczepionka doustna Lysvulpen w formie „przynęty" zawierającej żywy atenuowany szczep wirusa wścieklizny. Przynęty - z zawartością płynnej szczepionki w kapsule (blister) - zostaną zrzucone z samolotu na tereny kompleksów leśnych, łąk i pól z pominięciem akwenów wodnych, dróg oraz obszarów zabudowanych.

Więcej…
 
Strona 1 z 18