UG Grudusk


OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY nr OR-SO.271.15.14.2015

Grudusk, 29 września 2014 r

OR-SO.271.15.14.2015

PN-9/10/2015

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art.92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz.907 z późn.zm.) zawiadamiam o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego przez Gminę Grudusk w trybie przetargu nieograniczonego w celu wyłonienia wykonawcy zadania pn.:„Zorganizowanie wystawy „Faktoria handlowa” na grodzisku wczesnohistorycznym w Grudusku wraz z uzupełnieniem wyposażenia chat ekspozycyjnych w dodatkowe elementy, w ramach realizacji zadania pn: „Zachowanie i promocja dziedzictwa kulturowego poprzez odtworzenie życia średniowiecznej osady na grodzisku wczesnohistorycznym w Grudusku :

część I – scenariusz wystawy (Faktoria handlowa)

część III - budowa obiektów towarzyszących.

W postępowaniu udział wzięły następujące firmy:

Więcej…
 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO nr OR-SO.271.15.12.2015

Grudusk, 24 września 2015 r

PN-9/10/2015

OR-SO.271.15.12.2015

ZAWIADOMIENIE

O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Na podstawie art.93 ust.2 w związku z art.93 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz.907 z późn.zm.) informuję, że prowadzone przez Gminę Grudusk postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Zorganizowanie wystawy „Faktoria handlowa” na grodzisku wczesnohistorycznym w Grudusku wraz z uzupełnieniem wyposażenia chat ekspozycyjnych w dodatkowe elementy, w ramach realizacji zadania pn: „Zachowanie i promocja dziedzictwa kulturowego poprzez odtworzenie życia średniowiecznej osady na grodzisku wczesnohistorycznym w Grudusku zostało unieważnione w następujących częściach:

Część II – Wykaz kolejnych działań zmierzających do podniesienia atrakcyjności wizualno-historycznej skansenu oraz dalszych elementów uzupełniających wyposażenie chat ekspozycyjnych

Część IV – Doposażenie stołu rycerskiego biesiadnego w narzędzia kuchenne

Uzasadnienie

Zamówienie było podzielone na cztery części.

Na w/w części zamówienia nie wpłynęły żadne oferty niepodlegające odrzuceniu.

Wójt

mgr Jacek Oglęcki

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Grudusk, 24 września 2015 r.

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art.92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r poz.907 z późn.zm.) ogłaszam o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego przez Zespół Placówek Oświatowych w Grudusku w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawę oleju opałowego lekkiego dla obiektu Zespołu Placówek Oświatowych w Grudusku".

W postępowaniu udział wzięły następujące firmy:

Więcej…
 

OGŁOSZENIE "VIII Sesja Rady Gminy Grudusk"


Grudusk, 21 września 2015 r

OR-SO.0002.8.2015

OGŁOSZENIE

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r poz.594 z późn.zm.) – zwołuję VIII hottest celebrities Sesję Rady Gminy Grudusk z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie celebrity sextapes Sesji i przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
  3. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania.
  4. Informacja Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
Więcej…
 

URZĄD GMINY GRUDUSK INFORMUJE ,że w dniach 06 - 07 oraz 08 – 09 października 2015 roku w Gminie Grudusk odbędzie się nieodpłatna (objazdowa) ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH, ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO ORAZ STARYCH OPON

URZĄD GMINY GRUDUSK INFORMUJE

,że w dniach 06 - 07 oraz 08 – 09 października 2015 roku w Gminie Grudusk odbędzie się nieodpłatna (objazdowa) ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH, ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO ORAZ STARYCH OPON

ODPADY BĘDĄ ODBIERANE WE WSZYSTKICH MIEJSCOWOŚCIACH WEDŁUG NASTĘPUJĄCEGO HARMONOGRAMU:

Dzięki tej zbiórce akcyjnej mieszkańcy Gminy Grudusk będą mieli możliwość pozbycia się odpadów wielkogabarytowych m in. zniszczonych bezużytecznych mebli, przedmiotów gospodarstwa domowego, sprzętu elektrycznego i elektronicznego AGD i RTV oraz starych opon.

TERMIN ODBIORU ODPADÓW

MIEJSCOWOŚCI

Korzystając z organizowanej zbiórki akcyjnej zachęcamy mieszkańców Gminy Grudusk do przeprowadzenia porządków na swoich posesjach i w domach.

Zgodnie z regulaminem ww. odpady muszą być wystawione w określonych terminach na chodnik lub pobocze drogi przed wejściem na teren nieruchomości, w miejscu umożliwiającym dojazd pojazdu podmiotu uprawnionego do odbioru odpadów, tak, aby nie zakłócać ruchu pieszego oraz komunikacji samochodowej.

6 października 2015

(wtorek)

Humięcino-Koski, Humięcino-Klary, Stryjewo Wielkie, milf video Nieborzyn, Przywilcz, Pszczółki Czubaki, Pszczółki Szerszenie, Pszczółki Górne,
Łysakowo

7 października 2015

(środa)

Kołaki Wielkie, Kołaki Małe, Rąbież Gruduski, Wiksin, Żarnowo, Purzyce-Rozwory, Sokólnik, Purzyce-Trojany, Borzuchowo Daćbogi

8 października 2015

(czwartek)

Humięcino, Humięcino-Retki, Humięcino-Andrychy, Mierzanowo, Mierzanowo-Kolonia, Leśniewo Dolne, Polanka, Dębowo, Leśniewo Górne, Zakrzewo Małe, Zakrzewo Wielkie

9 października 2015

(piątek)

Grudusk – wszystkie ulice, Grudusk-Olszak,

Grudusk-Brzozowo, Sokołowo, Strzelnia, Wiśniewo

UWAGA: Odpady należy wystawić przed posesję najpóźniej do godziny 7.30 w dniu zbiórki.
Odpady będą odbierane przez NOVAGO Sp. z o. o., ul. Grzebskiego 10, 06-500 Mława.

W celu uniknięcia nieporozumień wskazane jest wcześniejsze potwierdzenie w Urzędzie, że takie odpady są do odbioru w gospodarstwie: Zgłoszenia przyjmowane są pod nr tel .: 23 6715 012 w. 17 lub 23 6715 206 w. 17 - u P. Bożeny Rogowicz-Staniszewskiej

23 6715 012 w. 21 lub 23 6715 206 w. 21 - u P. Ryszarda Czaplickiego

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY nr OR-SO.271.14.14.2015

Grudusk, 17 września 2015 r

OR-SO.271.14.14.2015

PN-8/9/2015

 OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art.92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz.907 z późn.zm.) zawiadamiam o Black Porn wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego przez Gminę Grudusk w trybie przetargu nieograniczonego w celu wyłonienia dostawcy opału (węgiel-orzech, miał) dla potrzeb Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Kultury, Ośrodka Zdrowia w Grudusku oraz Szkoły Podstawowej w Humięcinie.

W postępowaniu udział wzięły następujące firmy:

Więcej…
 

Zorganizowanie wystawy - Faktoria handlowa - na grodzisku wczesnohistorycznym w Grudusku, wraz z uzupełnieniem wyposażenia chat ekspozycyjnych w dodatkowe elementy, w ramach realizacji zadania pn.: Zachowanie i promocja dziedzictwa kulturowego...

Grudusk: Zorganizowanie wystawy - Faktoria handlowa - na grodzisku wczesnohistorycznym w Grudusku, wraz z uzupełnieniem wyposażenia chat ekspozycyjnych w dodatkowe elementy, w ramach realizacji zadania pn.: Zachowanie i promocja dziedzictwa kulturowego poprzez odtworzenie życia średniowiecznej osady na grodzisku wczesnohistorycznym w Grudusku.
Numer ogłoszenia: 136799 - 2015; data zamieszczenia: 16.09.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Grudusk , ul. Ciechanowska 54, 06-460 Grudusk, woj. mazowieckie, tel. 023 6715012, 6715206, faks 023 6715012.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.grudusk.com

I. naked celebrities 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zorganizowanie wystawy - Faktoria handlowa - na grodzisku wczesnohistorycznym w Grudusku, wraz z uzupełnieniem wyposażenia chat ekspozycyjnych w dodatkowe elementy, w ramach realizacji zadania pn.: Zachowanie i promocja dziedzictwa kulturowego poprzez odtworzenie życia średniowiecznej osady na grodzisku wczesnohistorycznym w Grudusku.

Więcej…
 

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY nr OR-SO.271.13.16.2015

Grudusk, celebrity nudes 16 września 2015 r
OR-SO.271.13.16.2015
PN-7/8/2015

                                                    

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

       
    Na podstawie art.92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz.907 z późn.zm.) zawiadamiam o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego przez Gminę Grudusk w trybie przetargu nieograniczonego w celu wyłonienia wykonawcy zadania pn.:„Zorganizowanie wystawy „Faktoria handlowa” na grodzisku wczesnohistorycznym w Grudusku wraz z uzupełnieniem wyposażenia chat ekspozycyjnych w dodatkowe elementy, w ramach realizacji zadania pn: „Zachowanie i promocja dziedzictwa kulturowego poprzez odtworzenie życia średniowiecznej osady na grodzisku wczesnohistorycznym w Grudusku – część IV - doposażenie pracowni garncarskiej oraz stołu rycerskiego w naczynia ceramiczne.
 
Więcej…
 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO nr OR-SO.271.13.14.2015

Grudusk, 16 września 2015 r

PN-7/8/2015

OR-SO.271.13.14.2015

 

ZAWIADOMIENIE

O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Na podstawie art.93 ust.2 w związku z art.93 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz.907 z późn.zm.) informuję, że prowadzone przez Gminę Grudusk postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Zorganizowanie wystawy „Faktoria handlowa” na grodzisku wczesnohistorycznym w Grudusku wraz z uzupełnieniem wyposażenia chat ekspozycyjnych w dodatkowe elementy, w ramach realizacji zadania pn: „Zachowanie i promocja dziedzictwa kulturowego poprzez odtworzenie życia średniowiecznej osady na grodzisku wczesnohistorycznym w Grudusku zostało unieważnione w następujących częściach:

Część cartoon porn pics I – Scenariusz wystawy (Faktoria handlowa)

Część II – Wykaz kolejnych działań zmierzających do podniesienia atrakcyjności wizualno-historycznej skansenu oraz dalszych elementów uzupełniających wyposażenie chat ekspozycyjnych

Część celebrity sex videos III – Budowa obiektów towarzyszących

Część V – Doposażenie stołu rycerskiego biesiadnego w narzędzia kuchenne

Uzasadnienie

Zamówienie było podzielone na pięć części.

Na w/w części zamówienia nie wpłynęły żadne oferty niepodlegające odrzuceniu.

Wójt

mgr Jacek Oglęcki

 
Strona 1 z lesbian hentai 2