A sexual fetish may be regarded as an enhancing element to a romantic/sexual relationship achieved in ordinary ways or as a mental disorder/disorder of sexual preference if it causes significant psychosocial distress for the person or has detrimental effects on important areas of their life. In the attempts of circumvent this type of censoring , actors and producers have featured subject matter unseen or rarely depicted in western pornography. Hamedori-type videos were produced from the beginnings of Japanese AV in the early 1980s. Yuri is the lesbian equivalent. Twink is a gay slang term describing a young or young-looking man with a slender, ectomorph build, little or no body hair, and no facial hair. An orgy is a gathering where guests freely engage in open and gay hentai unrestrained sexual activity or group sex; and a bunga bunga orgy is an orgy in which participants have sex underwater, such as in a swimming pool or a hot tub. They are often made out of precious woods, with leather used for the seat. However, sex researchers and adolescent health care professionals have found no evidence for the existence of rainbow parties, and as such attribute the spread of the stories to a moral panic. Technically this is a form of exhibitionism rather than group sex per se. Pleasure for the giver during anilingus is usually based more on the principle of the act. Studies indicate that anilingus is a rare sexual practice between women. There are no particular or preferred elements within maiesiophilia that are common to all maiesiophiliacs. There are currently no known laws forbidding the crushing of objects and insects, however the production or trade gay twink porn of crush erotica involving live vertebrates is condemned by animal rights activists and is illegal in many countries, including the United States and Great Britain. Bondage can also be achieved by spreading the appendages and fastening big tit milf them with chains to a St. As of 2010, they were reported to live together as a monogamous couple outside of their porn careers and want to continue working together for another 50 years.

UG Grudusk


WÓJT GMINY GRUDUSK I PROBOSZCZ PARAFII GRUDUSK ZAPRASZAJĄ

Drukuj
MAMMOGRAFIA
 

Grudusk: Remont drogi wewnętrznej w miejscowości Humięcino-Klary. Numer ogłoszenia: 179421 - 2014

Drukuj

Grudusk: Remont drogi wewnętrznej w miejscowości Humięcino-Klary.
Numer ogłoszenia: 179421 - 2014; data zamieszczenia: 21.08.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Grudusk , ul. Ciechanowska 54, 06-460 Grudusk, woj. mazowieckie, tel. 023 6715012, 6715206, faks 023 6715012.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.grudusk.com

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont drogi wewnętrznej w miejscowości Humięcino-Klary..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

Więcej…
 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO nrOR-SO.271.13.3.2014

Drukuj

Grudusk, 20 sierpnia 2014 r

PN-5/5/2014

OR-SO.271.13.3.2014

ZAWIADOMIENIE

O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Na podstawie art.93 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz.907 z późn.zm.) informuję, że prowadzone przez Gminę Grudusk postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego – „Remont drogi wewnętrznej w miejscowości Humięcino-Klary” zostało unieważnione.

Uzasadnienie

Do wyznaczone dnia składania ofert, tj. 20.08.2014 r godz.10oo, nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Wójt

mgr Jacek Oglęcki

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY nr OR-SO.271.10.16.2014

Drukuj

Grudusk, 18 sierpnia 2014 r

OR-SO.271.10.16.2014

PN-4/4/2014

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art.92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz.907 z późn.zm.) zawiadamiam o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego przez Gminę Grudusk w trybie przetargu nieograniczonego w celu wyłonienia wykonawcy zadania pn.: „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Grudusku”.

W postępowaniu udział wzięły następujące firmy:

Więcej…
 

W Y J A Ś N I E N I E do zapytania o cenę

Drukuj

W Y J A Ś N I E N I E

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie zapytania o cenę, którego przedmiotem jest: „Doposażenie Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Grudusk: OSP Grudusk, OSP Przywilcz i OSP Łysakowo”.

W związku ze złożonym przez Wykonawcę zapytaniem, wyjaśniam co następuje:

Pytanie:

„W nawiązaniu do przedmiotowego zaproszenia uprzejmie informujemy, iż przedmiot zamówienia wentylator oddymiający nie figuruje w wykazie wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania znajdującym się w Rozporządzeniu MSWiA z dnia 20 czerwca 2007 r. Prosimy o zmianę zapisów dotyczących wymogu posiadania świadectwa i wyrażenie zgody na dostawę wentylatora oddymiającego spełniającego wymagania Zamawiającego.”

Odpowiedź:

Ustosunkowując się do powyższych uwag uprzejmie informujemy, że dokonaliśmy ich weryfikacji. Stwierdzamy, że wentylator oddymiający nie musi spełniać wymienionego w zaproszeniu wymogu, tj. posiadać świadectwa CNBOP.

Wójt Gminy Grudusk

mgr Jacek Oglęcki

 

 

Inwestycje 2013 r

Drukuj

PROJEKTY REALIZOWANE W 2013 ROKU

1. Projekt pn.: „Poprawa oferty kulturalnej i wzrost dostępności do kultury poprzez renowację grodziska i jego najbliższej okolicy w miejscowości Grudusk, powiat ciechanowski” realizowany przez Gminę Grudusk zgodnie z umową Nr RPMA.06.01.00-14-111/08-00 z dnia 25 października 2010 r., Aneks nr UDA-RPMA.06.01.00-14-111/08-01 z dnia 29 maja 2012 r., Aneks nr UDA-RPMA.06.01.00-14-111/08-02.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Priorytet VI „Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji”.

Działanie 6.1 „Kultura”.

Okres realizacji projektu: od 12 sierpnia 2008 roku do 30 marca 2014 roku.

Całkowita wartość projektu: 2 197 239,94 PLN

Wydatki kwalifikowalne: 1 795 253,91 PLN

Dofinansowanie: 1 185 406,14 PLN

]"> ]"> ]"> ]">


Więcej…
 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na realizację zadania „Doposażenie Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Grudusk: OSP Grudusk, OSP Przywilcz i OSP Łysakowo”

Drukuj

Zamawiający:

Gmina Grudusk

ul. Ciechanowska 54, 06-460 Grudusk

te/fax: (23) 671 50 12

www.grudusk.com ; Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

na realizację zadania „Doposażenie Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Grudusk: OSP Grudusk, OSP Przywilcz i OSP Łysakowo

I. Opis sposobu przygotowania oferty:

  1. Oferta złożona w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie. Na kopercie należy umieścić nazwę oraz adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis: „Oferta na realizację zadania „Doposażenie Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Grudusk: OSP Grudusk, OSP Przywilcz i OSP Łysakowo” lub
  2. Oferta przesłana w wersji elektronicznej na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub
  3. Przesłana faxem: nr 23 671 50 12.

Oferta powinna zostać napisana w języku polskim, trwałą i czytelną techniką. Oferta powinna obejmować całość zamówienia określonego przez Zamawiającego.

II. Opis przedmiotu zamówienia:

Więcej…
 
Strona 1 z 11