UG Grudusk


Wyrównywanie szans edukacyjnych oraz poprawa warunków edukacji uczniów Gminy Grudusk poprzez przebudowę i doposażenie Szkoły Podstawowej w Grudusku wraz z zagospodarowaniem jej otoczenia”Wójt Gminy Grudusk

informuje, że Gmina Grudusk na podstawie umowy Nr RPMA.07.02.00-14-072/09-00 z dnia 12.04.2016 r. podpisanej z Województwem Mazowieckim zrealizowała Projekt pn.:

„Wyrównywanie szans edukacyjnych oraz poprawa warunków edukacji uczniów Gminy Grudusk poprzez przebudowę i doposażenie Szkoły Podstawowej w Grudusku wraz z zagospodarowaniem jej otoczenia”

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Priorytet VII Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego Działanie 7.2 Infrastruktura służąca edukacji

Całkowita wartość projektu – 687 404,94 zł

Wydatki kwalifikowalne – 329 686,90 zł

Kwota dofinansowania z EFRR – 280 233,87 zł


 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na realizację zadania „Zakup książek do bibliotek szkolnych w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

na realizację zadania „Zakup książek do bibliotek szkolnych w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”


Treść zaproszenia z powodu jego wielkości jest w formie załącznika


Zaproszenie

Formularz ofertowy


Projekt umowy SP Grudusk


Projekt umowy SP Humięcino

 

INFORMACJA

INFORMACJA

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GRUDUSKU INFORMUJE,

IŻ OD DNIA 01.08.2016 R. BĘDĄ PRZYJMOWANE

WNIOSKI O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

WNIOSKI W SPRAWIE USTALENIA PRAWA DO ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2016/2017 BĘDĄ PRZYJMOWANE

OD DNIA 01.09.2016 R.

Więcej…
 

Szanowni Rolnicy

Szanowni Rolnicy

lato to dla Państwa czas intensywnej pracy. Związane z nią zmęczenie, pośpiech, chwilowa nieuwaga, nasilają ryzyko wypadku. Tragiczne w skutkach są zwłaszcza pochwycenia przez prasy i przyczepy do zbioru siana i słomy, przygniecenia przez przewrócone ciągniki czy maszyny rolnicze. Wielu wypadków można by uniknąć, przestrzegając zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym.

Drodzy Rolnicy, zacznę od prośby o właściwą organizację pracy w gospodarstwie rolnym. Proponuję, by przed zbiorami wykonali Państwo wszystkie niezbędne naprawy, remonty, regulację maszyn, urządzeń rolniczych oraz zakupili potrzebne środki do produkcji rolniczej. Dzięki temu, gdy przyjdą żniwa, nie będzie nadmiernego spiętrzenia prac, przemęczenia, pośpiechu i związanego z tym stresu.

Więcej…
 

Wykaz firm posiadających wpis do Rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Grudusk prowadzonego przez Wójta Gminy Grudusk.

Wykaz firm posiadających wpis do Rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Grudusk prowadzonego przez Wójta Gminy Grudusk.

1. BŁYSK-BIS
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Armii Krajowej 1
06-200 Maków Mazowiecki
tel.: (29) 71 72 234

2. ,,NOVAGO” Sp. z o. o.
ul. Grzebskiego 10
06-500 Mława
tel.: (23) lesbian hentai 655 22 44

Więcej…
 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY pn.: „Wyposażenie hottest celebrities placu zabaw w miejscowości Leśniewo Dolne wraz z montażem urządzeń”

Grudusk, 11.07.2016 r.

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Informuję o wynikach postępowania o zamówienie publiczne o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro

pn.: „Wyposażenie placu zabaw w miejscowości Leśniewo Dolne wraz z montażem urządzeń”:

W postępowaniu udział wzięły następujące firmy:

Więcej…
 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na realizację zadania: „Wymiana pokrycia dachowego na remizie OSP w Grudusku”

Zamawiający:
Gmina Grudusk
ul.Ciechanowska 54 06-460 Grudusk
te/fax: (23)6715012
www.grudusk.com
e-mail: naked celebrities gmina @grudusk.com

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

na realizację zadania: „Wymiana pokrycia dachowego na remizie OSP w Grudusku”

I. Opis sposobu przygotowania oferty:

Oferta powinna być złożona w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie. Na kopercie należy umieścić nazwę oraz adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis: „Oferta na realizację zadania „„Wymiana pokrycia dachowego na remizie OSP w Grudusku”

Oferta powinna zostać napisana w języku polskim, trwałą i czytelną techniką. Oferta powinna obejmować całość zamówienia określonego przez Zamawiającego.

II. celebrity sextapes Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje:

- wymianę łacenia dachu pod pokrycie dachówką

- rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

- cartoon porn pics rozebranie rynien i rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku

- mocowanie folii/membrany dachowej na pełnym deskowaniu

Więcej…
 

OGŁOSZENIE W odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące zamówienia publicznego pn.: „Wyposażenie placu zabaw w miejscowości Leśniewo Dolne wraz z montażem urządzeń”, wyjaśniamy co następuje

Grudusk, 28 czerwca 2016 r

OGŁOSZENIE

W odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące zamówienia publicznego pn.: „Wyposażenie placu zabaw w miejscowości Leśniewo Dolne wraz z montażem urządzeń”, wyjaśniamy co następuje:

Pytanie Nr 1

Jaki jest rodzaj nawierzchni w miejscu montażu urządzeń?

Odp.

Jest to nawierzchnia gruntowa

Pytanie celebrity sex videos Nr 2

Urządzenie fitness może być montowane do pylonu lub do słupa. Które rozwiązanie Państwo preferują?

Odp.

Do pylonu.

Pytanie Nr 3

Czy przygotowana oferta ma uwzględniać wypełnienie piaskownicy piaskiem? Czy leży to po stronie Zamawiającego?

Odp.

Tak, kompletne wyposażenie.

WÓJT

mgr Black Porn Jacek Oglęcki

 
Strona 1 z real celebrity porn 4