UG Grudusk


OGŁOSZENIE nr OR-SO.271.6.3.2015

Drukuj

Grudusk, 03 lipca 2015 r

OR-SO.271.6.3.2015
  
 
OGŁOSZENIE

     informuję o wynikach postepowania o zamówienie publiczne o wartości nieprzekraczającej 30.000 euro pn: „Usuwanie eternitu z pokryć dachowych na obiektach użyteczności publicznej i zabudowaniach indywidualnych w Gminie Grudusk – etap VI”.

 W postepowaniu udział wzięły następujące firmy:
Więcej…
 

ZAWIADOMIENIE O milf video UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO nr OR-SO.271.8.4.2015

Drukuj

Grudusk, 01 lipca 2015 r

PN-2/2/2014

OR-SO.271.8.4.2015

ZAWIADOMIENIE
O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Na podstawie art.93 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz.907 z późn.zm.) informuję, że prowadzone przez Gminę Grudusk postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego –„Udzielenie Gminie Grudusk kredytu długoterminowego w łącznej wysokości 200.000 zł na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek” zostało unieważnione.

Uzasadnienie

Do wyznaczone dnia składania ofert, tj. 01.07.2015 r godz.14oo, nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Wójt

mgr Jacek Oglęcki

 

INFORMACJA

Drukuj

INFORMACJA

Informuję, że w m-cu lipcu 2015 r. zawieszam pełnienie dyżurów w Urzędzie Gminy jako Przewodnicząca Rady Gminy.

Wszelkie sprawy do mnie kierowane proszę składać na piśmie w pokoju Nr 4 w Urzędzie Gminy lub kierować pod numer telefonu 880382566.

Przewodnicząca Rady

mgr Beata Ciska

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA naked celebrities PUBLICZNEGO O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ 30 TYS. EURO

Drukuj

Grudusk, 29 czerwca 2015 r

ZAWIADOMIENIE

O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ

30 TYS. EURO

Uprzejmie informuję, że unieważnia się real celebrity porn postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30 tys. euro pn. Wykonanie systemu monitoringu na obiekcie grodziska wczesnohistorycznego w ramach realizacji zadania pn.: „Zachowanie i promocja dziedzictwa hottest celebrities kulturowego poprzez odtworzenie życia średniowiecznej osady na grodzisku wczesnohistorycznym w Grudusku”.

Uzasadnienie

Z zaproszenia do złożenia oferty skorzystały trzy firmy. Oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia a nie ma możliwości zwiększenia jej do ceny najkorzystniejszej oferty (art.91 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych – Dz.U. z 2013 r poz.907 z późn.zm.).

Wójt

mgr Jacek Oglęcki

 

ZAPROSZENIE

Drukuj

ZAPROSZENIE 

Gminna celebrity nudes Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wspólnie z Grupą AA „OAZA” w Grudusku

organizuje wyjazd integracyjno-trzeźwościowy dla mieszkańców Gminy

do Sanktuarium Maryjnego

w Black Porn Świętej Lipce

w celebrity sextapes dniu 4 Lipca 2015 roku

Więcej…
 
Strona 1 z 2