UG Grudusk


Informacja dotycząca suszy na terenie Gminy Grudusk

W związku z ukazaniem się Raportu Nr 9 Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej prowadzonym przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach ( www.susza.iung.pulawy.pl), który wykazał zagrożenie wystąpienia suszy rolniczej na terenie Gminy Grudusk w okresie od 21 czerwca -20 sierpnia 2015 r. dla upraw niżej wymienionych”:

- ziemniaków

- krzewów owocowych

- roślin strączkowych

informuję o możliwości składania wniosków o oszacowanie szkód powstałych w wyżej wymienionych uprawach w terminie do 7 września 2015 r. 
w związku z otrzymanym pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie dotyczącym możliwości składania wniosków przez producentów rolnych do ARiMR do dnia 30 września 2015 r. w sprawie uzyskania pomocy w wyniku wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego - suszy i koniecznością przekazania protokołów do 10 września br. do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego celem weryfikacji i potwierdzenia strat przez Wojewodę Mazowieckiego

Jednocześnie informuję, że producenci rolni, którzy złożyli już wniosek w terminie do 5 sierpnia 2015 r. o oszacowanie szkód w uprawach zbóż jarych, a nie wnioskowali o oszacowanie wyżej wymienionych upraw mogą także złożyć wniosek o ich oszacowanie.

Więcej…
 

OGŁOSZENIE Informuję o wynikach postępowania o zamówienie publiczne o wartości nieprzekraczającej 30.000 euro pn.: „ZAKUP SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA DLA OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH Z TERENU GMINY GRUDUSK”:

Grudusk, naked celebrities 25.08.2015 r.

OGŁOSZENIE

Informuję o wynikach postępowania o zamówienie publiczne o wartości nieprzekraczającej 30.000 euro pn.: „ZAKUP SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA DLA OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH Z TERENU GMINY GRUDUSK”:

W postępowaniu udział wzięły następujące firmy:

Więcej…
 

OGŁOSZENIE nr OR-SO.271.6.5.2015

Grudusk, 21 sierpnia 2015 r

 OR-SO.271.6.5.2015

OGŁOSZENIE

     Niniejszym pismem, informuję  o wynikach postepowania o zamówienie publiczne o wartości nieprzekraczającej 30.000 euro pn: „Wykonanie systemu monitoringu i systemu sygnalizacji włamania i napadu na obiekcie grodziska wczesnohistorycznego w ramach realizacji zadania pn: „Zachowanie i promocja dziedzictwa kulturowego poprzez odtworzenie życia średniowiecznej osady na grodzisku wczesnohistorycznym w Grudusku”.

 W postepowaniu udział wzięły następujące firmy:
Więcej…
 

UWAGA Black Porn PRODUCENCI MLEKA Z TERENU WOJ. MAZOWIECKIEGO

KOMUNIKAT DYREKTORA ODDZIAŁU TERENOWEGO AGENCJI RYNKU ROLNEGO

W WARSZAWIE

UWAGA PRODUCENCI MLEKA Z TERENU WOJ. MAZOWIECKIEGO

Od milf video 13 sierpnia do 11 września br. Agencja Rynku Rolnego przyjmuje wnioski o udzielenie pomocy o charakterze pomocy de minimis w rolnictwie w formie rozłożenia na nieoprocentowane raty opłaty za przekroczenie indywidualnych kwot mlecznych w roku kwotowym 2014/2015.

Wnioski należy składać osobiście w godzinach pracy oddziału lub wysłać pocztą na adres:

Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Warszawie al. Waszyngtona 146 04-076 Warszawa

Godziny lesbian hentai pracy oddziału: poniedziałek - piątek, 7:45 - 15:45

We wniosku należy m.in.:

1. wypełnić oświadczenia o niezaleganiu:

• z płatnościami podatków

• w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne

2. wypełnić oświadczenie lub załączyć stosowne zaświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis w rolnictwie oraz innej pomocy de minimis.

Formularz wniosku dostępny jest na stronie internetowej Agencji Rynku Rolnego http://www.arr.aov.pl/data/00069/kml p14 f2.pdf

W przypadku wątpliwości można kontaktować się z OT ARR w Warszawie (tel. 22 515 81 32) lub z podmiotami skupującymi mleko.

  

Grudusk: Zorganizowanie wystawy - Faktoria handlowa - na grodzisku wczesnohistorycznym w Grudusku, wraz z uzupełnieniem wyposażenia chat ekspozycyjnych w dodatkowe elementy...

Grudusk: Zorganizowanie wystawy - Faktoria handlowa - na grodzisku wczesnohistorycznym w Grudusku, wraz z uzupełnieniem wyposażenia chat ekspozycyjnych w dodatkowe elementy, w ramach realizacji zadania pn.: Zachowanie i promocja dziedzictwa kulturowego poprzez odtworzenie życia średniowiecznej osady na grodzisku wczesnohistorycznym w Grudusku.
Numer ogłoszenia: 124029 - 2015; data zamieszczenia: 20.08.2015
cartoon porn pics OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. celebrity sex videos 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Grudusk , ul. Ciechanowska 54, 06-460 Grudusk, woj. mazowieckie, tel. 023 6715012, 6715206, faks 023 6715012.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.grudusk.com

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

Więcej…
 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO nr OR-SO.271.11.4.2015

Grudusk, 20 sierpnia 2015 r

PN-5/6/2015

OR-SO.271.11.4.2015

ZAWIADOMIENIE

O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Na podstawie art.93 ust.3 pkt 1 w związku z art.93 ust.1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz.759 z późn.zm.) informuję, że prowadzone przez Gminę Grudusk postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego – „Zorganizowanie wystawy „Faktoria handlowa” na grodzisku wczesnohistorycznym w Grudusku wraz z uzupełnieniem wyposażenia chat ekspozycyjnych w dodatkowe elementy, w ramach zadania pn: real celebrity porn „Zachowanie i promocja dziedzictwa kulturowego poprzez odtworzenie życia średniowiecznej osady na grodzisku wczesnohistorycznym w Grudusku” zostało unieważnione.

Uzasadnienie

Więcej…
 

Grudusk: Zorganizowanie wystawy - Faktoria handlowa - na grodzisku wczesnohistorycznym w Grudusku, wraz z uzupełnieniem wyposażenia chat ekspozycyjnych w dodatkowe elementy, w ramach realizacji zadania pn.: Zachowanie i promocja dziedzictwa kulturowego...

Grudusk: Zorganizowanie wystawy - Faktoria handlowa - na grodzisku wczesnohistorycznym w Grudusku, wraz z uzupełnieniem wyposażenia chat ekspozycyjnych w dodatkowe elementy, w ramach realizacji zadania pn.: Zachowanie i promocja dziedzictwa kulturowego poprzez odtworzenie życia średniowiecznej osady na grodzisku wczesnohistorycznym w Grudusku
Numer hottest celebrities ogłoszenia: 122489 - 2015; data zamieszczenia: 18.08.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

   
 

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Grudusk , ul. Ciechanowska 54, 06-460 Grudusk, woj. mazowieckie, tel. 023 6715012, 6715206, faks 023 6715012.

Więcej…
 

Grudusk: Wyrównywanie szans edukacyjnych oraz celebrity nudes poprawa warunków edukacji uczniów Gminy Grudusk poprzez przebudowę i doposażenie Szkoły Podstawowej w Grudusku wraz z zagospodarowaniem jej otoczenia - etap IV

Grudusk: Wyrównywanie szans edukacyjnych oraz poprawa warunków edukacji uczniów Gminy Grudusk poprzez przebudowę i doposażenie Szkoły Podstawowej w Grudusku wraz z zagospodarowaniem jej otoczenia - etap IV
Numer ogłoszenia: 121771 - 2015; data zamieszczenia: 14.08.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
  zawarcia umowy ramowej
  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Grudusk , ul. Ciechanowska 54, 06-460 Grudusk, woj. mazowieckie, tel. 023 6715012, 6715206, faks 023 6715012.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.grudusk.com

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

Więcej…