Informacja o zmianie wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Informuję, że w dniu 6 grudnia 2017 roku Rada Gminy Grudusk podjęła nową uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie Gminy Grudusk. W związku z tym od 1 stycznia 2018 r. obowiązują nowe stawki opłaty za odpady komunalne w wysokości:

  • 10 zł/mieszkańca/miesiąc – selektywna zbiórka odpadów,
  • 14 zł/mieszkańca/miesiąc – nieselektywna zbiórka odpadów.

Każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji. Opłatę za gospodarowanie odpadami uiszcza się w wysokości podanej w otrzymanym zawiadomieniu. Zmiana stawki opłaty nie nakłada na właściciela nieruchomości obowiązku składania nowej deklaracji. Należy jednak pamiętać, że gdy na nieruchomości zmienia się liczba osób zamieszkałych, właściciel nieruchomości powinien w ciągu 14 dni od daty zaistnienia zmiany złożyć nową deklarację.

Zmiana stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi związana jest ze wzrostem kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w naszej gminie. Wpłaty mieszkańców gminy na chwilę obecną nie pokrywają w całości ponoszonych przez gminę kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami w związku z tym gmina dopłaca brakującą kwotę z innych dochodów budżetu gminy. Zgodnie z założeniami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach system gospodarki odpadami komunalnymi ma być systemem samofinansującym się. W związku z powyższym w celu zapewnienia środków na jego prawidłowe funkcjonowanie konieczne jest pobieranie takiej opłaty od mieszkańców, aby wystarczała ona na realizację całości zadania.