pla

„Zakup sprzętu i wyposażenia dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Grudusk” dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 19 841,34 zł”

 

Gmina Grudusk na podstawie Umowy Dotacji Nr 0983/15/NZ/D z dnia 27.10.2015 r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zrealizowała zadanie, w ramach którego zakupiono wyposażenie dla OSP Grudusk i OSP Przywilcz:

  1. Prądownica wodna – 1 szt.

wartość brutto: 1 134,00 zł

  1. Rozpieracz hydrauliczny ramionowy – 1 szt.

pla


„Doposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Grudusk: OSP Grudusk, OSP Przywilcz i OSP Łysakowo dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 6.199,00 zł”


Gmina Grudusk korzysta ze wsparcia finansowego Fundacji "Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej" w ramach programu "Na własne konto" realizowanego we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej i Fundacją na Rzecz Rozwoju Wsi "Polska Wieś 2000" im. M. Rataja.
Pomysłodawcą Programu i głównym wykonawcą jest Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.
W ramach Programu uczniowie uczestniczyć będą w dodatkowych zajęciach z przedsiębiorczości i ekonomii. W trakcie jednego tygodnia ferii zimowych, poprzez zabawę i gry edukacyjne uczestnicy programu poznają podstawowe pojęcia i narzędzia ekonomiczne, które w założeniu umożliwią im lepszy start w dorosłe życie. Podczas II semestru uczniowie wykorzystają zdobytą wiedzę w praktyce przygotowując pracę konkursową - młodzieżową gazetkę ekonomiczną skierowaną do społeczności lokalnej oraz mini biznes plan jej wydania.
Autorzy najlepszych prac zostaną zaproszeni na finał konkursu do Warszawy, gdzie będą rywalizować o roczne stypendia edukacyjne.REALIZACJA PROGRAMU „YOUNGSTER PLUS”

W dniu 17.04.2014 r. Gmina Grudusk podpisała Umowę o współpracy z Fundacją „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej – Counterpart Fund” na rzecz realizacji Programu Youngster Plus .

Youngster to Program wyrównywania szans edukacyjnych młodzieży z terenów wiejskich poprzez naukę języka angielskiego, realizowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej we współpracy z Wydawnictwem Macmillan.

Program skierowany jest do uczniów klas III Gimnazjum. Obejmuje realizację zajęć pozalekcyjnych o łącznym wymiarze 90 godzin lekcyjnych. Zajęcia prowadzone są w oparciu o autorski program nauki języka angielskiego Wydawnictwa Macmillan oraz o podręczniki sfinansowane przez Fundusz.

Szkoła wraz z podręcznikami otrzyma wyposażenie biblioteki szkolnej, m.in. słowniki, pomoce dydaktyczne w formie audio i video oraz readersy.

W ramach Programu uczniowie poddawani są wstępnym testom plasującym. Wyposażeni zostają w komplety nowoczesnych materiałów do nauki języka obcego w szkole. Fundusz dodatkowo organizuje konkursy, w ramach których przyznawane są nagrody za osiągnięcia w nauce dla uczniów oraz za osiągnięcia w nauczaniu dla nauczycieli.

Po ukończeniu dwóch semestrów uczniowie otrzymują certyfikaty wystawione przez Wydawnictwo Macmillan i Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.

Gmina Grudusk w dniu 31 lipca br. do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego wystąpiła z wnioskiem o przyznanie dotacji na prace remontowe, konserwacje zieleni oraz utrzymanie porządku na grobach i cmentarzach wojennych dotyczącym prac planowanych na cmentarzu żołnierzy niemieckich z I wojny światowej w Pszczółkach Górnych, gmina Grudusk oraz na cmentarzu parafialnym w Grudusku przy kwaterze żołnierzy polskich z II wojny światowej.

W ramach zadania na cmentarzu w Grudusku planowane jest wycięcie starych, suchych krzewów oraz nasadzenie nowych, natomiast na cmentarzu w Pszczółkach Górnych - nasadzenie krzewów, malowanie ogrodzenia i metalowego krzyża, malowanie epitafium.

Całkowity koszt zadania: 10 500,00 zł
Wnioskowane dofinansowanie: 9 500,00 zł

Podkategorie