III. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:
cena - kryterium wagowe – 100 %

IV. Wykonawca składając ofertę jest zobowiązany dołączyć następujące dokumenty:
1/ formularz ofertowy wraz ze szczegółowym zestawieniem kosztów
2/ parafowany projekt umowy
3/ poświadczoną kserokopię uprawnień do wykonywania działalności

V. Opis sposobu obliczania ceny:
W cenę oferty należy wliczyć wszystkie koszty wykonania zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany do podania ceny netto dostawy, będącej przedmiotem zamówienia, powiększonej o obowiązujący podatek VAT.

VI. Cena podana przez Wykonawcę za świadczoną dostawę obowiązuje przez cały okres obowiązywania umowy i nie będzie podlegała waloryzacji.

VII. Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 28 lutego 2013r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy Grudusk ul.Ciechanowska 54 06-460 Grudusk, w zamkniętej kopercie opisanej zgodnie ze wskazówkami z pkt.1. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po upływie terminu na składanie ofert zostanie zwrócona bez otwierania i nie będzie podlegała procesowi oceny. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu wyznaczonego na składanie ofert.

VIII. Miejsce oraz termin otwarcia oferty:
Otwarcie złożonych w postępowaniu ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy Grudusk ul.Ciechanowska 54 06-460 Grudusk w dniu 28 lutego 2013r. o godz. 10:15.
Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest: Bogumiła Graboń-Golanko, tel. (23)6715012

IX. Informacje dotyczące zawarcia umowy:
W terminie 14 dni od dnia powiadomienia Zamawiającego o wyborze oferty Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu, jest zobowiązany do podpisania umowy. Umowa musi zawierać w swej treści wszystkie elementy oferty Wykonawcy.


          Wójt
mgr Jacek Oglęcki

Załączniki:
1/ Formularz ofertowy wraz ze szczegółowym zestawieniem kosztów. 
2/ Projekt umowy.