OŚR.6151.5.2020 Grudusk, 28.10.2020 r.

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY GRUDUSK

w sprawie planu polowań zbiorowych

Na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1683) Wójt Gminy Grudusk podaje do publicznej wiadomości informację dotyczącą planu polowań zbiorowych przedłożą przez Koło Łowieckie „Przepiórka” nr 117 w granicach gminy Grudusk obręb Leśniewo Dolne w sezonie 2020/2021.

Termin rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsce polowań zbiorowych określa poniższa tabela:

Rejon polowania

Data

Godzina

Obwód łowiecki nr 96

07 listopada 2020 r.

08:00-16:00

Obwód łowiecki nr 96

28 listopada 2020 r.

08:00-16:00

Obwód łowiecki nr 96

19 grudnia 2020 r.

08:00-16:00

Obwód łowiecki nr 96

31 grudnia 2020 r.

08:00-16:00

Obwód łowiecki nr 96

09 stycznia 2020 r.

08:00-16:00

Ponadto informuję iż zgodnie z art. 42ab ust. 3-5 ww. ustawy właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem do Wójta Gminy Grudusk.

Sprzeciw może dotyczyć polowania organizowanego w ww. terminie. W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku gdyby takiego adresu nie było – numer działki ewidencyjnej i obrębu. Wójt zawiadamia niezwłocznie dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego o wniesionym przez właściciela, posiadacza albo zarządcę gruntu sprzeciwie do organizowanego polowania zbiorowego, przekazując mu ten sprzeciw wraz z uzasadnieniem. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego przy organizacji polowania zbiorowego uwzględnia sprzeciw, gdy wykonywanie polowania będzie zagrażało bezpieczeństwu lub życiu ludzi.

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości, w sposób zwyczajowo przyjęty tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Grudusku oraz umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej – www.grudusk.com w zakładce ochrona środowiska (podstrona) Łowiectwo jak również: na tablicy ogłoszeń w sołectwie Leśniewo Dolne za pośrednictwem sołtysa.

OŚR.6151.4.2020 Grudusk, 28.10.2020 r.

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY GRUDUSK

w sprawie planu polowań zbiorowych

Na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1683) Wójt Gminy Grudusk podaje do publicznej wiadomości informację dotyczącą planu polowania zbiorowego przedłożą przez Ciechanowskie Towarzystwo Łowieckie Koło Łowieckie Nr 2 w granicach gminy Grudusk w obrębach: Leśniewo, Stryjewo i Przywilcz.

Lp.

Data polowania

Godzina rozpoczęcia /zakończenia polowania

Miejsce polowania

Nr obwodu/rodzaj zwierzyny

1.

21.11.2020 r.

8:00 – 12:00

Obwód nr 80/teren polowania: Leśniewo, Stryjewo, Przywilcz

/rodzaj zwierzyny: Jeleń byk, łania, cielę, dzik, sarna, koza, koźlę, lis, zając

Ponadto informuję iż zgodnie z art. 42ab ust. 3-5 ww. ustawy właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem do Wójta Gminy Grudusk.

Sprzeciw może dotyczyć polowania organizowanego w ww. terminie. W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku gdyby takiego adresu nie było – numer działki ewidencyjnej i obrębu. Wójt zawiadamia niezwłocznie dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego o wniesionym przez właściciela, posiadacza albo zarządcę gruntu sprzeciwie do organizowanego polowania zbiorowego, przekazując mu ten sprzeciw wraz z uzasadnieniem. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego przy organizacji polowania zbiorowego uwzględnia sprzeciw, gdy wykonywanie polowania będzie zagrażało bezpieczeństwu lub życiu ludzi.

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości, w sposób zwyczajowo przyjęty tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Grudusku oraz umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej – www.grudusk.com w zakładce ochrona środowiska (podstrona) Łowiectwo jak również: na tablicy ogłoszeń w sołectwie Leśniewo, Stryjewo i Przywilcz za pośrednictwem sołtysa.

Grudusk, dnia 27 grudnia 2019 r.

OŚR.6151.11.2019

                                                                                 

OBWIESZCZENIE

w sprawie polowania zbiorowego

                                                                      

            Na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2018 r., poz. 2033 z późn. zm.)

Wójt Gminy Grudusk

podaje do publicznej wiadomości

 

informację o polowaniu zbiorowym myśliwych planowanym do przeprowadzenia w dniu  11 stycznia 2020 r. (sobota) w godzinach od 8.00-14:00  w obwodzie łowieckim nr 80 (teren objęty polowaniem Leśniewo, Stryjewo i Przywilcz) przez Koło Łowieckie Nr 2    w Ciechanowie.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 42ab ust. 3 ww. ustawy Prawo łowieckie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego może zgłosić do Wójta sprzeciw wraz z uzasadnieniem. Sprzeciw może dotyczyć polowania organizowanego w terminie wskazanym zgodnie z ust. 2.


W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku gdyby takiego adresu nie było – numeru działki ewidencyjnej i obrębu. Wójt zawiadamia niezwłocznie dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego o wniesionym przez właściciela, posiadacza albo zarządcę gruntu sprzeciwie do organizowanego polowania zbiorowego, przekazując mu ten sprzeciw wraz z uzasadnieniem. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego przy organizacji polowania zbiorowego uwzględnia sprzeciw, gdy wykonywanie polowania będzie zagrażało bezpieczeństwu lub życiu ludzi. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego obowiązany jest przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego oznakować obszar tego polowania tablicami ostrzegawczymi.

           

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości, w sposób zwyczajowo przyjęty tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Grudusku                                 oraz umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej – www.grudusk.com w zakładce ochrona środowiska (podstrona) Łowiectwo jak również: na tablicy ogłoszeń w sołectwach: Leśniewo, Stryjewo i Przywilcz.

 

Grudusk, dnia 27 grudnia 2019 r.

OŚR.6151.10.2019

                                                                                 

OBWIESZCZENIE

w sprawie polowania zbiorowego

                                                                      

            Na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2018 r., poz. 2033 z późn. zm.)

Wójt Gminy Grudusk

podaje do publicznej wiadomości

 

informację o polowaniu zbiorowym myśliwych planowanym do przeprowadzenia w dniach   9 i 10 stycznia 2020 r. w godzinach od 8.00-15:00  w obwodzie łowieckim nr 96 (teren leśny objęty polowaniem w granicach gminy Grudusk obręb Leśniewo Dole) przez Koło Łowieckie Nr 117 ,,Przepiórka’’.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 42ab ust. 3 ww. ustawy Prawo łowieckie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego może zgłosić do Wójta sprzeciw wraz z uzasadnieniem. Sprzeciw może dotyczyć polowania organizowanego w terminie wskazanym zgodnie z ust. 2.


W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku gdyby takiego adresu nie było – numeru działki ewidencyjnej i obrębu. Wójt zawiadamia niezwłocznie dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego o wniesionym przez właściciela, posiadacza albo zarządcę gruntu sprzeciwie do organizowanego polowania zbiorowego, przekazując mu ten sprzeciw wraz z uzasadnieniem. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego przy organizacji polowania zbiorowego uwzględnia sprzeciw, gdy wykonywanie polowania będzie zagrażało bezpieczeństwu lub życiu ludzi. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego obowiązany jest przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego oznakować obszar tego polowania tablicami ostrzegawczymi.

           

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości, w sposób zwyczajowo przyjęty tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Grudusku                                 oraz umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej – www.grudusk.com w zakładce ochrona środowiska (podstrona) Łowiectwo jak również: na tablicy ogłoszeń w sołectwie Leśniewo Dolne.

 

Grudusk, dnia 13 grudnia 2019 r.

OŚR.6151.9.2019

                                                                                 

OBWIESZCZENIE

w sprawie polowania zbiorowego

                                                                      

            Na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2018 r., poz. 2033 z późn. zm.)

Wójt Gminy Grudusk

podaje do publicznej wiadomości

 

informację o polowaniu zbiorowym myśliwych planowanym do przeprowadzenia w dniu 31 grudnia 2019 r. w godzinach od 8.00-15:00  w obwodzie łowieckim nr 96 (teren leśny objęty polowaniem w granicach gminy Grudusk obręb Leśniewo Dole) przez Koło Łowieckie Nr 117 ,,Przepiórka’’.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 42ab ust. 3 ww. ustawy Prawo łowieckie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego może zgłosić do Wójta sprzeciw wraz z uzasadnieniem. Sprzeciw może dotyczyć polowania organizowanego w terminie wskazanym zgodnie z ust. 2.


W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku gdyby takiego adresu nie było – numeru działki ewidencyjnej i obrębu. Wójt zawiadamia niezwłocznie dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego o wniesionym przez właściciela, posiadacza albo zarządcę gruntu sprzeciwie do organizowanego polowania zbiorowego, przekazując mu ten sprzeciw wraz z uzasadnieniem. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego przy organizacji polowania zbiorowego uwzględnia sprzeciw, gdy wykonywanie polowania będzie zagrażało bezpieczeństwu lub życiu ludzi. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego obowiązany jest przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego oznakować obszar tego polowania tablicami ostrzegawczymi.

           

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości, w sposób zwyczajowo przyjęty tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Grudusku                                 oraz umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej – www.grudusk.com w zakładce ochrona środowiska (podstrona) Łowiectwo jak również: na tablicy ogłoszeń w sołectwie Leśniewo Dolne.