OŚR.6151.8.2021 Grudusk, 24.11.2021 r.

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY GRUDUSK

w sprawie planu polowań zbiorowych

Na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2021 r., poz. 1718) Wójt Gminy Grudusk podaje do publicznej wiadomości informację dotyczącą zaplanowanych dodatkowych polowań zbiorowych przedłożoną przez Koło Łowieckie „Przepiórka” nr 117 w granicach gminy Grudusk obręb Leśniewo Dolne w sezonie 2021.

Termin rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsce polowań zbiorowych określa poniższa tabela:

Rejon polowania

Data

Godzina

Obwód łowiecki nr 96

05 grudnia 2021 r.

08:00-16:00

Obwód łowiecki nr 96

19 grudnia 2021 r.

08:00-16:00

Ponadto informuję iż zgodnie z art. 42ab ust. 3-5 ww. ustawy właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem do Wójta Gminy Grudusk.

Sprzeciw może dotyczyć polowania organizowanego w ww. terminie. W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku gdyby takiego adresu nie było – numer działki ewidencyjnej i obrębu. Wójt zawiadamia niezwłocznie dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego o wniesionym przez właściciela, posiadacza albo zarządcę gruntu sprzeciwie do organizowanego polowania zbiorowego, przekazując mu ten sprzeciw wraz z uzasadnieniem. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego przy organizacji polowania zbiorowego uwzględnia sprzeciw, gdy wykonywanie polowania będzie zagrażało bezpieczeństwu lub życiu ludzi.

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości, w sposób zwyczajowo przyjęty tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Grudusku oraz umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej – www.grudusk.com w zakładce ochrona środowiska (podstrona) Łowiectwo jak również: na tablicy ogłoszeń w sołectwie Leśniewo Dolne za pośrednictwem sołtysa.

OŚR.6151.7.2021 Grudusk, 23.11.2021 r.

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY GRUDUSK

w sprawie planu polowań zbiorowych

Na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2021 r., poz. 1718) Wójt Gminy Grudusk podaje do publicznej wiadomości informację dotyczącą planu polowań zbiorowych przedłożoną przez Wojskowe Koło Łowieckie nr 307 Zajęczy Trop w granicach gminy Grudusk obręb Rąbież Gruduski i Kołaki Wielkie w sezonie 2021/2022.

Termin rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsce polowań zbiorowych określa poniższa tabela:

Rejon polowania

Data

Godzina

Kołaki Wielkie

04 grudnia 2021 r.

08:00-16:00

Rąbież Gruduski

29 stycznia 2022 r.

08:00-16:00

Ponadto informuję iż zgodnie z art. 42ab ust. 3-5 ww. ustawy właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem do Wójta Gminy Grudusk.

Sprzeciw może dotyczyć polowania organizowanego w ww. terminie. W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku gdyby takiego adresu nie było – numer działki ewidencyjnej i obrębu. Wójt zawiadamia niezwłocznie dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego o wniesionym przez właściciela, posiadacza albo zarządcę gruntu sprzeciwie do organizowanego polowania zbiorowego, przekazując mu ten sprzeciw wraz z uzasadnieniem. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego przy organizacji polowania zbiorowego uwzględnia sprzeciw, gdy wykonywanie polowania będzie zagrażało bezpieczeństwu lub życiu ludzi.

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości, w sposób zwyczajowo przyjęty tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Grudusku oraz umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej – www.grudusk.com w zakładce ochrona środowiska (podstrona) Łowiectwo jak również: na tablicy ogłoszeń w sołectwie Kołaki Wielkie oraz Rąbież Gruduski za pośrednictwem sołtysa.

OŚR.6151.4.2021 Grudusk, 28.10.2021 r.

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY GRUDUSK

w sprawie planu polowań zbiorowych

Na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2021 r., poz. 1718) Wójt Gminy Grudusk podaje do publicznej wiadomości informację dotyczącą planu polowań zbiorowych przedłożoną przez Koło Łowieckie „Przepiórka” nr 117 w granicach gminy Grudusk obręb Leśniewo Dolne w sezonie 2021/2022.

Termin rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsce polowań zbiorowych określa poniższa tabela:

OŚR.6151.6.2021                                                                                     Grudusk, 18.11.2021 r.

 

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY GRUDUSK

w sprawie planu polowań zbiorowych

            Na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2021 r., poz. 1718) Wójt Gminy Grudusk podaje do publicznej wiadomości informację dotyczącą polowania zbiorowego przedłożoną przez Ciechanowskie Towarzystwo Łowieckie  Koło Łowieckie Nr 2 w granicach gminy Grudusk w obrębach: Stryjewo Wielkie, Przywilcz i Leśniewo Dolne.

Data polowania

 

  Godzina rozpoczęcia  /zakończenia polowania

      

            Miejsce polowania/rodzaj   

            zwierzyny                 

  

21.11.2021r.      (niedziela)

 

 

8:00 – 14:00

Teren polowania: Stryjewo Wielkie, Przywilcz i Leśniewo Dolne

Rodzaj zwierzyny Jeleń byk, łania, cielę, dzik, sarna koza, koźlę , lis, zając bażant

           Ponadto informuję iż zgodnie z art. 42ab ust. 3-5 ww. ustawy właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem do                     Wójta Gminy Grudusk.

Sprzeciw może dotyczyć polowania organizowanego w ww. terminie. W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku gdyby takiego adresu nie było – numer działki ewidencyjnej i obrębu. Wójt zawiadamia niezwłocznie dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego o wniesionym przez właściciela, posiadacza albo zarządcę gruntu sprzeciwie do organizowanego polowania zbiorowego, przekazując mu ten sprzeciw wraz z uzasadnieniem. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego przy organizacji polowania zbiorowego uwzględnia sprzeciw, gdy wykonywanie polowania będzie zagrażało bezpieczeństwu lub życiu ludzi.

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości, w sposób zwyczajowo przyjęty tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Grudusku                                 oraz umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej – www.grudusk.com w zakładce ochrona środowiska (podstrona) Łowiectwo jak również: na tablicy ogłoszeń w sołectwie Stryjewo Wielkie, Przywilcz i Leśniewo Dolne za pośrednictwem sołtysa.

OŚR.6151.5.2020 Grudusk, 28.10.2020 r.

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY GRUDUSK

w sprawie planu polowań zbiorowych

Na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1683) Wójt Gminy Grudusk podaje do publicznej wiadomości informację dotyczącą planu polowań zbiorowych przedłożą przez Koło Łowieckie „Przepiórka” nr 117 w granicach gminy Grudusk obręb Leśniewo Dolne w sezonie 2020/2021.

Termin rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsce polowań zbiorowych określa poniższa tabela:

Rejon polowania

Data

Godzina

Obwód łowiecki nr 96

07 listopada 2020 r.

08:00-16:00

Obwód łowiecki nr 96

28 listopada 2020 r.

08:00-16:00

Obwód łowiecki nr 96

19 grudnia 2020 r.

08:00-16:00

Obwód łowiecki nr 96

31 grudnia 2020 r.

08:00-16:00

Obwód łowiecki nr 96

09 stycznia 2020 r.

08:00-16:00

Ponadto informuję iż zgodnie z art. 42ab ust. 3-5 ww. ustawy właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem do Wójta Gminy Grudusk.

Sprzeciw może dotyczyć polowania organizowanego w ww. terminie. W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku gdyby takiego adresu nie było – numer działki ewidencyjnej i obrębu. Wójt zawiadamia niezwłocznie dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego o wniesionym przez właściciela, posiadacza albo zarządcę gruntu sprzeciwie do organizowanego polowania zbiorowego, przekazując mu ten sprzeciw wraz z uzasadnieniem. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego przy organizacji polowania zbiorowego uwzględnia sprzeciw, gdy wykonywanie polowania będzie zagrażało bezpieczeństwu lub życiu ludzi.

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości, w sposób zwyczajowo przyjęty tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Grudusku oraz umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej – www.grudusk.com w zakładce ochrona środowiska (podstrona) Łowiectwo jak również: na tablicy ogłoszeń w sołectwie Leśniewo Dolne za pośrednictwem sołtysa.