Grudusk, dnia 15 stycznia 2019 r.

OŚR.6151.2.2019

                                                                                 

OBWIESZCZENIE

w sprawie polowania zbiorowego

                                                                      

            Na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1295 z późn. zm.)

Wójt Gminy Grudusk

podaje do publicznej wiadomości

 

informację o polowaniu zbiorowym myśliwych na dziki planowanym do przeprowadzenia w dniu 20 stycznia 2019 r. oraz w dniu 27 stycznia 2019 r. w godzinach od 8.00-15:00 w obwodzie łowieckim nr 54 (teren leśny objęty polowaniem w granicach gminy Grudusk: Żarnowo, Grudusk i Zakrzewo Wielkie) przez Koło Łowieckie ,,Jar’’.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 42ab ust. 3 ww. ustawy Prawo łowieckie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego może zgłosić do Wójta sprzeciw wraz z uzasadnieniem. Sprzeciw może dotyczyć polowania organizowanego w terminie wskazanym zgodnie z ust. 2.


W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku gdyby takiego adresu nie było – numeru działki ewidencyjnej i obrębu. Wójt zawiadamia niezwłocznie dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego o wniesionym przez właściciela, posiadacza albo zarządcę gruntu sprzeciwie do organizowanego polowania zbiorowego, przekazując mu ten sprzeciw wraz z uzasadnieniem. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego przy organizacji polowania zbiorowego uwzględnia sprzeciw, gdy wykonywanie polowania będzie zagrażało bezpieczeństwu lub życiu ludzi. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego obowiązany jest przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego oznakować obszar tego polowania tablicami ostrzegawczymi.

           

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości, w sposób zwyczajowo przyjęty tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Grudusku oraz umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej – www.grudusk.com w zakładce ochrona środowiska (podstrona) Łowiectwo jak również: na tablicy ogłoszeń w sołectwie Żarnowo, Grudusk i Zakrzewo Wielkie.

 

Grudusk, dnia 10 stycznia 2019 r.

OŚR.6151.1.2019

                                                                                 

OBWIESZCZENIE

w sprawie polowania zbiorowego

                                                                      

            Na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1295 z późn. zm.)

Wójt Gminy Grudusk

podaje do publicznej wiadomości

 

informację o polowaniu zbiorowym myśliwych planowanym do przeprowadzenia w dniu 19 stycznia 2019 r. oraz w dniu 26 stycznia 2019 r. w godzinach od 8.00-15:00 w obwodzie łowieckim nr 96 (teren leśny objęty polowaniem w granicach gminy Grudusk obręb Leśniewo Dolne) przez Koło Łowieckie Nr 117 ,,Przepiórka’’.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 42ab ust. 3 ww. ustawy Prawo łowieckie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego może zgłosić do Wójta sprzeciw wraz z uzasadnieniem. Sprzeciw może dotyczyć polowania organizowanego w terminie wskazanym zgodnie z ust. 2.


W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku gdyby takiego adresu nie było – numeru działki ewidencyjnej i obrębu. Wójt zawiadamia niezwłocznie dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego o wniesionym przez właściciela, posiadacza albo zarządcę gruntu sprzeciwie do organizowanego polowania zbiorowego, przekazując mu ten sprzeciw wraz z uzasadnieniem. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego przy organizacji polowania zbiorowego uwzględnia sprzeciw, gdy wykonywanie polowania będzie zagrażało bezpieczeństwu lub życiu ludzi. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego obowiązany jest przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego oznakować obszar tego polowania tablicami ostrzegawczymi.

           

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości, w sposób zwyczajowo przyjęty tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Grudusku  oraz umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej – www.grudusk.com w zakładce ochrona środowiska (podstrona) Łowiectwo jak również: na tablicy ogłoszeń w sołectwie Leśniewo Dolne.  

 

Grudusk, dnia 28 grudnia 2018 r.

OŚR.6151.5.2018

                                                                                 

OBWIESZCZENIE

w sprawie polowania zbiorowego

                                                                      

            Na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1295 z późn. zm.)

Wójt Gminy Grudusk

podaje do publicznej wiadomości

 

informację o polowaniu zbiorowym myśliwych planowanym do przeprowadzenia w dniu 31 grudnia 2018 r. w godzinach od 8.00-15:00 w obwodzie łowieckim nr 96 (teren objęty polowaniem obręb Leśniewo Dolne) przez Koło Łowieckie Nr 117 ,,Przepiórka’’.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 42ab ust. 3 ww. ustawy Prawo łowieckie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego może zgłosić do Wójta sprzeciw wraz                                  z uzasadnieniem. Sprzeciw może dotyczyć polowania organizowanego w terminie wskazanym zgodnie z ust. 2.


W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku gdyby takiego adresu nie było – numeru działki ewidencyjnej i obrębu. Wójt zawiadamia niezwłocznie dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego o wniesionym przez właściciela, posiadacza albo zarządcę gruntu sprzeciwie do organizowanego polowania zbiorowego, przekazując mu ten sprzeciw wraz z uzasadnieniem. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego przy organizacji polowania zbiorowego uwzględnia sprzeciw, gdy wykonywanie polowania będzie zagrażało bezpieczeństwu lub życiu ludzi. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego obowiązany jest przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego oznakować obszar tego polowania tablicami ostrzegawczymi.

           

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości, w sposób zwyczajowo przyjęty tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Grudusku  oraz umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej – www.grudusk.com w zakładce ochrona środowiska (podstrona) Łowiectwo jak również: na tablicy ogłoszeń w sołectwie Leśniewo Dolne.  

 

Grudusk, dnia 31 grudnia 2018 r.

OŚR.6151.6.2018

                                                                                 

OBWIESZCZENIE

w sprawie polowania zbiorowego

                                                                      

            Na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1295 z późn. zm.)

Wójt Gminy Grudusk

podaje do publicznej wiadomości

 

informację o polowaniu zbiorowym myśliwych planowanym do przeprowadzenia w dniu 12 stycznia 2019 r. w godzinach od 8.00-15:00 w obwodzie łowieckim nr 96 (teren leśny objęty polowaniem obręb Leśniewo Dolne) przez Koło Łowieckie Nr 117 ,,Przepiórka’’.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 42ab ust. 3 ww. ustawy Prawo łowieckie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego może zgłosić do Wójta sprzeciw wraz z uzasadnieniem. Sprzeciw może dotyczyć polowania organizowanego w terminie wskazanym zgodnie z ust. 2.


W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku gdyby takiego adresu nie było – numeru działki ewidencyjnej i obrębu. Wójt zawiadamia niezwłocznie dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego o wniesionym przez właściciela, posiadacza albo zarządcę gruntu sprzeciwie do organizowanego polowania zbiorowego, przekazując mu ten sprzeciw wraz z uzasadnieniem. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego przy organizacji polowania zbiorowego uwzględnia sprzeciw, gdy wykonywanie polowania będzie zagrażało bezpieczeństwu lub życiu ludzi. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego obowiązany jest przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego oznakować obszar tego polowania tablicami ostrzegawczymi.

           

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości, w sposób zwyczajowo przyjęty tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Grudusku  oraz umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej – www.grudusk.com w zakładce ochrona środowiska (podstrona) Łowiectwo jak również: na tablicy ogłoszeń w sołectwie Leśniewo Dolne.  

 

Łowiectwo

Zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1995r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2017r. poz. 1295 z późn. zm.) dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego przekazuje

co najmniej na 14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego

wójtom (burmistrzom, prezydentom miast) oraz nadleśniczym Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, właściwym ze względu na miejsce wykonywania polowania, informację w postaci papierowej lub elektronicznej o planowanym terminie, w tym godzinie rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejscu tego polowania.

Termin rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsce polowania zbiorowego są podawane do publicznej wiadomości przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta), nie później niż w terminie 5 dni od dnia otrzymania ww. informacji, w sposób zwyczajowo przyjęty w danej gminie oraz przez obwieszczenie i na stronie internetowej urzędu gminy (art. 42ab ust. 2 ww. ustawy).

Właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem do właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Sprzeciw może dotyczyć polowania organizowanego w terminie wskazanym w ww. informacji. W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku gdyby takiego adresu nie było - numeru działki ewidencyjnej i obrębu (art. 42ab ust. 3 ww. ustawy). Zgodnie z art. 42ab ust. 5 ww. ustawy dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego przy organizacji polowania zbiorowego uwzględnia sprzeciw, gdy wykonywanie polowania będzie zagrażało bezpieczeństwu lub życiu ludzi.

Zgodnie z art. 42 b ust. le ww. ustawy dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego jest obowiązany przekazać właściwemu nadleśniczemu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe i wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) informację w postaci papierowej lub elektronicznej o miejscu przechowywania książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) podaje niezwłocznie do publicznej wiadomości, w sposób zwyczajowo przyjęty w danej gminie oraz przez obwieszczenie i na stronie internetowej urzędu gminy, informację o miejscu przechowywania książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym oraz sposobie udostępniania informacji zawartych w książce ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym i ich zakresie.

Obwód Łowiecki nr 54 - Koło łowieckie JAR - pobierz

Obwód Łowiecki nr 96 - koło łoweckie nr 117 - Przepiórka - pobierz

Obwód Łowiecki nr 80 - nr 2 Ciechanowskie Towarzystwo Łowieckie - pobierz