obwieszczenie  polowania_page-0001.jpg

obwieszczenie  polowania_page-0002.jpg

obwieszczenie polowania dodatkowe_page-0001.jpg

 

OŚR.6151.10.2022                                                                                                                                                                                   Grudusk, 20.10.2022 r.

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY GRUDUSK

w sprawie planu polowań zbiorowych

 

            Na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1173) Wójt Gminy Grudusk podaje do publicznej wiadomości informację dotyczącą zaplanowanych polowań zbiorowych przedłożoną przez Koło Łowieckie „JAR” obwód Nr 57 w granicach gminy Grudusk w obrębach: Grudusk, Humięcino, Humięcino-Andrychy, Humięcino-Klary, Humięcino-Koski, Kołaki Wielkie, Łysakowo, Mierzanowo, Przywilcz, Pszczółki Górne, Purzyce-Rozwory, Purzyce-Trojany, Rąbież Gruduski, Sokólnik, Sokołowo, Strzelnia, Wiksin, Wiśniewo, Zakrzewo Wielkie, Żarnowo w sezonie 2022/2023.

Termin rozpoczęcia i zakończenia polowań zbiorowych określa poniższa tabela:

Rejon polowania

Data

Godzina

Obwód łowiecki nr 57

29 października 2022 r.

08:00-16:00

Obwód łowiecki nr 57

30 października 2022 r.

08:00-16:00

Obwód łowiecki nr 57

05 listopada 2022 r.

  08:00-16:00 

Obwód łowiecki nr 57

06 listopada 2022 r.

  08:00-16:00 

Obwód łowiecki nr 57

12 listopada 2022 r.

  08:00-16:00 

Obwód łowiecki nr 57

13 listopada 2022 r.

  08:00-16:00 

Obwód łowiecki nr 57

19 listopada 2022 r.

  08:00-16:00 

Obwód łowiecki nr 57

20 listopada 2022 r.

  08:00-16:00 

Obwód łowiecki nr 57

26 listopada 2022 r.

  08:00-16:00 

Obwód łowiecki nr 57

27 listopada 2022 r.

  08:00-16:00 

Obwód łowiecki nr 57

03 grudnia 2022 r.

08:00-16:00 

Obwód łowiecki nr 57

04 grudnia 2022 r.

08:00-16:00 

Obwód łowiecki nr 57

10 grudnia 2022 r.

08:00-16:00 

Obwód łowiecki nr 57

11 grudnia 2022 r.

08:00-16:00 

Obwód łowiecki nr 57

17 grudnia 2022 r.

08:00-16:00 

Obwód łowiecki nr 57

18 grudnia 2022 r.

08:00-16:00 

Obwód łowiecki nr 57

24 grudnia 2022 r.

08:00-16:00 

Obwód łowiecki nr 57

31 grudnia 2022 r.

08:00-16:00 

Obwód łowiecki nr 57

01 stycznia 2023 r.

08:00-16:00

Obwód łowiecki nr 57

07 stycznia 2023 r.

08:00-16:00

Obwód łowiecki nr 57

08 stycznia 2023 r.

08:00-16:00

Obwód łowiecki nr 57

14 stycznia 2023 r.

08:00-16:00

Obwód łowiecki nr 57

15 stycznia 2023 r.

08:00-16:00

Obwód łowiecki nr 57

21 stycznia 2023 r.

08:00-16:00

Obwód łowiecki nr 57

22 stycznia 2023 r.

08:00-16:00

Obwód łowiecki nr 57

28 stycznia 2023 r.

08:00-16:00

Obwód łowiecki nr 57

29 stycznia 2023 r.

08:00-16:00

 

            Ponadto informuję iż zgodnie z art. 42ab ust. 3-5 ww. ustawy właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem do Wójta Gminy Grudusk.

Sprzeciw może dotyczyć polowania organizowanego w ww. terminie. W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku gdyby takiego adresu nie było – numer działki ewidencyjnej i obrębu. Wójt zawiadamia niezwłocznie dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego o wniesionym przez właściciela, posiadacza albo zarządcę gruntu sprzeciwie do organizowanego polowania zbiorowego, przekazując mu ten sprzeciw wraz z uzasadnieniem. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego przy organizacji polowania zbiorowego uwzględnia sprzeciw, gdy wykonywanie polowania będzie zagrażało bezpieczeństwu lub życiu ludzi.

Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego obowiązany jest przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego oznakować obszar tego polowania tablicami ostrzegawczymi.

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości, w sposób zwyczajowo przyjęty tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Grudusku  oraz umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej – www.grudusk.com w zakładce ochrona środowiska (podstrona) Łowiectwo jak również: na tablicy ogłoszeń w sołectwach: Grudusk, Humięcino, Humięcino-Andrychy, Humięcino-Klary, Humięcino-Koski, Kołaki Wielkie, Łysakowo, Mierzanowo, Przywilcz, Pszczółki Górne, Purzyce-Rozwory, Purzyce-Trojany, Rąbież Gruduski, Sokólnik, Sokołowo, Strzelnia, Wiksin, Wiśniewo, Zakrzewo Wielkie, Żarnowo za pośrednictwem sołtysa.

 /Marek Piotrowicz/

/Wójt Gminy Grudusk/