INFORMACJA
WÓJTA GMINY GRUDUSK

o wykonaniu budżetu jst według stanu na koniec III kwartału 2018 roku

Uchwalony budżet Gminy Grudusk na 2018 rok Uchwałą Nr 243/XXXIII/2018 Rady Gminy Grudusk z dnia 29 stycznia 2018 roku po zmianach po stronie dochodów stanowi kwotę 17 321 254,36 zł, po stronie wydatków stanowi kwotę- 17 442 794,40 zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Planowane przychody budżetu stanowią kwotę -768 000,00 zł, wykonane -569 000,00 zł; planowąne rozchody - 646 459,96 zł, wykonane - 484 844,97 zł.

DOCHODY

Dochody budżetu gminy za III kwartały 2018 roku zostały wykonane w wysokości
12 771 705,53 zł w stosunku do planu w wysokości 17 321 254,36 zł, co stanowi 73,74 %.

WYDATKI

Wydatki budżetu gminy za III kwartały 2018 roku zostały wykonane w wysokości
12 052 931,67 zł w stosunku do planu w wysokości 17 442 794,40 zł, co stanowi 69,09 %.

WYNIK WYKONANIA BUDŻETU

W III kwartale 2018 roku wystąpiła nadwyżka w wysokości 718 773,86 zł.