U C H W A Ł A Nr 3.f.1/270/2024
S k ł a d u O r z e k a j ą c e g o
R e g i o n a l n e j I z b y O b r a c h u n k o w e j
w W a r s z a w i e
z dnia 10 czerwca 2024 r.
w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grudusk
z dnia 31 maja 2024 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Grudusk
POBIERZ