INFORMACJA WÓJTA GMINY GRUDUSK

O REALIZACJI  W 2020 R. ZADANIA PN.:

,,Usuwanie eternitu z pokryć dachowych na obiektach użyteczności publicznej   i zabudowaniach indywidualnych w gminie Grudusk – etap XII”

Informuje, że w 2020 roku Gmina Grudusk na realizację zadania pn.: Usuwanie eternitu                 z pokryć dachowych na obiektach użyteczności publicznej i zabudowaniach indywidualnych              w Gminie Grudusk – etap XII otrzymała dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie www.wfosigw.pl, w kwocie  47.927,79 zł.

Koszt całkowity zadania wyniósł 50.097,16 zł, zaś koszty poniesione przez Gminę Grudusk 2169,37 zł.

Procentowy udział środków WFOŚiGW w realizacji zadania wyniósł: 95,66 % kosztów kwalifikowanych.

Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest
na terenie Gminy Grudusk

 

Wójt Gminy Grudusk informuje, że w związku z przystąpieniem do realizacji „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Grudusk na lata 2020-2032” od dnia 14 września do 2 października 2020 r. na terenie Gminy Grudusk przeprowadzana będzie inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest.

Inwentaryzację wyrobów zawierających azbest przeprowadzi firma EkoDialog. Osoby wykonujące pracę w terenie posiadać będą imienne upoważnienia z numerem dowodu osobistego podpisane przez Wójta Gminy Grudusk.

Mieszkańców Gminy Grudusk, użytkowników wyrobów zawierających azbest uprasza się o udzielenie pomocy i niezbędnych informacji wykonawcom w/w inwentaryzacji. Osoby dokonujące spisu z natury wyrobów zawierających azbest udzielą niezbędnych informacji w zakresie szkodliwości azbestu                              i obowiązków prawnych związanych z wykorzystywaniem tych wyrobów.

W związku z obecną sytuacją dotyczącą koronawirusa w Polsce, ankieterzy dokonujący spisu będą wyposażeni w maseczki ochronne. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na wejście na teren gospodarstwa, prosimy o przekazanie takiej informacji ankieterowi i udzielenie niezbędnych informacji w bezpiecznej odległości przy ogrodzeniu. Ankieterzy wyposażeni będą w szczegółowe mapy umożliwiające zlokalizowanie poszczególnych budynków.

Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy umożliwi pozyskanie zewnętrznych środków finansowych na demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest.

INFORMACJA WÓJTA GMINY GRUDUSK

O REALIZACJI  W 2019 R.ZADANIA PN.:

,,Usuwanie eternitu z pokryć dachowych na obiektach użyteczności publicznej  i zabudowaniach indywidualnych w gminie Grudusk – etap XI”

Informuje, że w 2019 roku Gmina Grudusk na realizację zadania pn.: Usuwanie eternitu                 z pokryć dachowych na obiektach użyteczności publicznej i zabudowaniach indywidualnych   w Gminie Grudusk – etap XI otrzymała dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie www.wfosigw.pl, w kwocie 15.896,88 zł.

Koszt całkowity zadania wyniósł 15.896,88 zł.

Procentowy udział środków WFOŚiGW w realizacji zadania wyniósł: 100 % kosztów kwalifikowanych.

Przedmiotowe zadanie obejmowało wykonanie prac takich jak: demontaż płyt azbestowo-cementowych falistych i płaskich, pakowanie, załadunek, transport i utylizacja na  składowisku odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.

W ramach zadania zdemontowanych i unieszkodliwionych zostało 18,273 ton płyt eternitowych  z pokryć dachowych budynków mieszkalnych, gospodarczych i innych oraz odebranych   i zutylizowanych zostało 13,586 ton materiałów azbestowych zmagazynowanych na posesjach mieszkańców.

W wyniku realizacji niniejszego zadania łącznie poddano utylizacji z terenu Gminy Grudusk 31,859 ton odpadów zawierających azbest.

Wyżej wymienione prace wykonane zostały przez Przedsiębiorstwo PRO-EKO SERWIS Sp. z o.o., Bierzewice 62, 09-500 Gostynin posiadające niezbędne zezwolenia, wyłonione w ramach zamówienia publicznego.

W przedmiotowym etapie zrealizowano 12 wniosków złożone przez mieszkańców. Wnioski realizowane były według kolejności wpływu.  

Dofinansowanie nie obejmowało finansowania zakupu materiałów do wykonania nowego pokrycia dachowego.

Głównym celem programu „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Grudusk” jest sukcesywna bezpieczna eliminacja wyrobów zawierających azbest oraz ich prawidłowe unieszkodliwienie.

Z przeprowadzonej inwentaryzacji wynika, że na pokryciach dachowych i  posesjach osób fizycznych położonych w gminie Grudusk znajduje się jeszcze, około 1900 ton płyt azbestowo-cementowych.

Obecnie na usunięcie wyrobów azbestowych i ich utylizację w roku 2020 złożonych zostało 47 wniosków – połowa z nich wymaga niezwłocznego usunięcia.

W związku z zapotrzebowaniem i zainteresowaniem mieszkańców Gmina Grudusk planuje dalsze usuwanie wyrobów azbestowych (eternitowych), jednakże będzie to uzależnione od tego czy zostanie przyznana nam dotacja.