INFORMACJA WÓJTA GMINY GRUDUSK

O REALIZACJI  W 2019 R.ZADANIA PN.:

,,Usuwanie eternitu z pokryć dachowych na obiektach użyteczności publicznej  i zabudowaniach indywidualnych w gminie Grudusk – etap XI”

Informuje, że w 2019 roku Gmina Grudusk na realizację zadania pn.: Usuwanie eternitu                 z pokryć dachowych na obiektach użyteczności publicznej i zabudowaniach indywidualnych   w Gminie Grudusk – etap XI otrzymała dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie www.wfosigw.pl, w kwocie 15.896,88 zł.

Koszt całkowity zadania wyniósł 15.896,88 zł.

Procentowy udział środków WFOŚiGW w realizacji zadania wyniósł: 100 % kosztów kwalifikowanych.

Przedmiotowe zadanie obejmowało wykonanie prac takich jak: demontaż płyt azbestowo-cementowych falistych i płaskich, pakowanie, załadunek, transport i utylizacja na  składowisku odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.

W ramach zadania zdemontowanych i unieszkodliwionych zostało 18,273 ton płyt eternitowych  z pokryć dachowych budynków mieszkalnych, gospodarczych i innych oraz odebranych   i zutylizowanych zostało 13,586 ton materiałów azbestowych zmagazynowanych na posesjach mieszkańców.

W wyniku realizacji niniejszego zadania łącznie poddano utylizacji z terenu Gminy Grudusk 31,859 ton odpadów zawierających azbest.

Wyżej wymienione prace wykonane zostały przez Przedsiębiorstwo PRO-EKO SERWIS Sp. z o.o., Bierzewice 62, 09-500 Gostynin posiadające niezbędne zezwolenia, wyłonione w ramach zamówienia publicznego.

W przedmiotowym etapie zrealizowano 12 wniosków złożone przez mieszkańców. Wnioski realizowane były według kolejności wpływu.  

Dofinansowanie nie obejmowało finansowania zakupu materiałów do wykonania nowego pokrycia dachowego.

Głównym celem programu „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Grudusk” jest sukcesywna bezpieczna eliminacja wyrobów zawierających azbest oraz ich prawidłowe unieszkodliwienie.

Z przeprowadzonej inwentaryzacji wynika, że na pokryciach dachowych i  posesjach osób fizycznych położonych w gminie Grudusk znajduje się jeszcze, około 1900 ton płyt azbestowo-cementowych.

Obecnie na usunięcie wyrobów azbestowych i ich utylizację w roku 2020 złożonych zostało 47 wniosków – połowa z nich wymaga niezwłocznego usunięcia.

W związku z zapotrzebowaniem i zainteresowaniem mieszkańców Gmina Grudusk planuje dalsze usuwanie wyrobów azbestowych (eternitowych), jednakże będzie to uzależnione od tego czy zostanie przyznana nam dotacja.

INFORMACJA WÓJTA GMINY GRUDUSK

O REALIZACJI  W 2019 R.ZADANIA PN.:

,,Usuwanie eternitu z pokryć dachowych na obiektach użyteczności publicznej i zabudowaniach indywidualnych w gminie Grudusk – etap X”

Informuje, że w 2019 roku Gmina Grudusk na realizację zadania pn.: Usuwanie eternitu  z pokryć dachowych na obiektach użyteczności publicznej i zabudowaniach indywidualnych w Gminie Grudusk – etap X otrzymała dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie www.wfosigw.pl, w kwocie 20.649,10 zł.

Koszt całkowity zadania wyniósł 41.298,21 zł, zaś koszty poniesione przez Gminę Grudusk 20.649,11 zł.

Procentowy udział środków WFOŚiGW w realizacji zadania wyniósł: 50 % kosztów kwalifikowanych.

Przedmiotowe zadanie obejmowało wykonanie prac takich jak: demontaż płyt azbestowo-cementowych falistych i płaskich, pakowanie, załadunek, transport i utylizacja na  składowisku odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.

W ramach zadania zdemontowanych i unieszkodliwionych zostało 2609,690 m2 płyt eternitowych  z pokryć dachowych budynków mieszkalnych, gospodarczych i innych, co stanowi 33,926 ton oraz odebranych i zutylizowanych zostało 74,574 ton materiałów azbestowych zmagazynowanych na posesjach mieszkańców.

W wyniku realizacji niniejszego zadania poddano utylizacji z terenu Gminy Grudusk łącznie 108,500 ton odpadów zawierających azbest.

Wyżej wymienione prace wykonane zostały przez Przedsiębiorstwo PRO-EKO SERWIS  Sp. z o.o., Bierzewice 62, 09-500 Gostynin posiadające niezbędne zezwolenia, wyłonione w ramach zamówienia publicznego.

W przedmiotowym etapie zrealizowano 34 wnioski złożone przez mieszkańców. Wnioski realizowane były według kolejności wpływu.  

Dofinansowanie nie obejmowało finansowania zakupu materiałów do wykonania nowego pokrycia dachowego.

Głównym celem programu „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Grudusk” jest sukcesywna bezpieczna eliminacja wyrobów zawierających azbest oraz ich prawidłowe unieszkodliwienie.

Z przeprowadzonej inwentaryzacji wynika, że na pokryciach dachowych i  posesjach osób fizycznych położonych w gminie Grudusk znajduje się jeszcze, co najmniej 1900 ton płyt azbestowo-cementowych.

Obecnie na usunięcie wyrobów azbestowych i ich utylizację w roku 2020 złożonych zostało 47 wniosków – połowa z nich wymaga niezwłocznego usunięcia.

W związku z zapotrzebowaniem i zainteresowaniem mieszkańców Gmina Grudusk planuje dalsze usuwanie wyrobów azbestowych (eternitowych), jednakże będzie to uzależnione od tego czy zostanie przyznana nam dotacja.

USUWANIE AZBESTU W ROKU 2019

 

Informujemy, że istnieje możliwość pozbycia się eternitu zalegającego (składowanego) na posesjach lub zdjęcia go legalnie z dachu przy pomocy specjalistycznej firmy wyłonionej w drodze przetargu przez Gminę Grudusk.Z uwagi na konieczność  przygotowania wniosku i złożenia go do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie prosimy o zgłaszanie się osób zainteresowanych do tut. Urzędu najpóźniej do dnia  15 lutego 2019 roku.

Formularze wniosków oraz szczegółowe informacje, co do zasad akcji usuwania wyrobów azbestowych można uzyskać w Urzędzie Gminy w Grudusku pok. nr 9, II piętro u Pani Bożeny Rogowicz-Staniszewskiej, tel.: (23) 6715 012 w. 17.