INFORMACJA-O-REALIZACJI-ZADANIA-2023-R.-1.jpg
 

info 241123_page-0001.jpg

INFORMACJA WÓJTA GMINY GRUDUSK

O REALIZACJI  W 2021 R. ZADANIA PN.:

,,Usuwanie eternitu z pokryć dachowych na obiektach użyteczności publicznej  i zabudowaniach indywidualnych w gminie Grudusk – etap XIII”

Niniejszym informuję, że w 2021 roku Gmina Grudusk zrealizowała zadanie pn.: Usuwanie eternitu z pokryć dachowych na obiektach użyteczności publicznej i zabudowaniach indywidualnych w Gminie Grudusk – etap XIII.

Na realizację przedmiotowego zadania otrzymaliśmy  dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie www.wfosigw.pl, w kwocie  30.000,00 zł.

Koszt całkowity zadania wyniósł  34.365,10 zł, zaś koszt poniesiony przez Gminę Grudusk 4.365,10 zł.

Procentowy udział środków WFOŚiGW w realizacji zadania wyniósł: 87,30 % kosztów kwalifikowanych.

Niniejsze zadanie obejmowało wykonanie prac takich jak: demontaż płyt azbestowo-cementowych falistych i płaskich, pakowanie, załadunek, transport i utylizacja na  składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Rachocin, gmina Sierpc, powiat sierpecki.

W ramach zadania zdemontowanych i unieszkodliwionych zostało 1120,667 m2 płyt eternitowych z pokryć dachowych, co stanowi 16,810 Mg oraz odebranych i zutylizowanych zostało 60,780 Mg (tj. 4052 m2) materiałów azbestowych zmagazynowanych (zdjętych) na posesjach mieszkańców.

Realizacja przedmiotowego zadania przyczyniła się do zmniejszenia ilości wyrobów zawierających azbest na terenie gminy łącznie o 77,590 Mg.

Wyżej wymienione prace wykonane zostały przez wyspecjalizowaną, przeszkoloną w zakresie bezpieczeństwa pracy firmę tj. Przedsiębiorstwo P.H.U. US-KOM Robert Kołodziejski                        ul. Żabia 5, 09-500 Gostynin wyłonioną w ramach zamówienia publicznego.

W przedmiotowym etapie zrealizowano 25 wniosków złożonych przez mieszkańców.  Wnioski realizowane były według kolejności wpływu.  

Dofinansowanie nie obejmowało finansowania zakupu materiałów do wykonania nowego pokrycia dachowego.

Głównym celem Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Grudusk jest stopniowe oczyszczanie terenu gminy Grudusk z wyrobów zawierających azbest, które umożliwi wyeliminowanie negatywnego wpływu azbestu na zdrowie mieszkańców, a  także na stan środowiska na terenie gminy.

    Z opracowanej dla gminy Grudusk aktualizacji inwentaryzacji azbestu i wyrobów zawierających azbest wynika, że na pokryciach dachowych i  posesjach osób fizycznych położonych w gminie Grudusk pozostaje jeszcze 3159,335 Mg płyt azbestowo-cementowych.

Obecnie na usunięcie wyrobów azbestowych i ich utylizację w roku 2022 złożonych zostało  27 wniosków.

W związku z zapotrzebowaniem i zainteresowaniem mieszkańców Gmina Grudusk zamierza kontynuować proces eliminacji szkodliwych wyrobów azbestowych (eternitu), jednakże będzie to uzależnione od tego czy zostanie przyznana nam dotacja.