Grudusk, 18 kwietnia 2017 r

OR-SO.271.7.3.2017

                                                                    

OGŁOSZENIE

                                                      

   Niniejszym pismem informuję o wynikach postepowania o zamówienie publiczne o wartości nieprzekraczającej 30.000 euro pn: „Usuwanie eternitu z pokryć dachowych na obiektach użyteczności publicznej i zabudowaniach indywidualnych w Gminie Grudusk – etap VIII”.

W postępowaniu udział wzięły następujące firmy:

Lp

Nazwa i adres firmy

Zaoferowana cena

Uwagi

netto zł

brutto zł

1

ŚRODOWISKO i INNOWACJE Sp. z o.o.

Dobrów 8

28-142 Tuczępy

66.981,65

 

 

72.340,18

2,53 zł x 9150 m2 + 356,40 zł x 138,021 Mg = 72.340,18 zł

2

RAMID-Mirosław Dec

ul.Kowalskiego 1/54

03-288 Warszawa

61.744,86

66.684,45

0,50 zł x 9150 m2 + 450,00 zł x 138,021 Mg = 66.684,45 zł

3

RENOVO S.C.

Krzysztof Łoziński

Piotr Malinowski

ul.Studzińskiego 48 m.8

91-498 Łódź

61.732,51

66.671,11

3,23 zł x 9150 m2 + 268,92 zł x 138,021 Mg = 66.671,11 zł

4

Przedsiębiorstwo

Handlowo-Usługowe

„PIOTR”

Piotr Jarczyński

ul.Warszawska 38B

05-084 Leszno

58.388,36

63.059,42

3,00 zł x 9150 m2 + 258,00 zł x 138,021 Mg = 63.059,42 zł

5

P.P.H.U. „eko-grunt”

Wojciech Wieczorek

ul.Goleszowska 15/20

43-300 Bielsko-Biała

96.182,18

103.876,75

5,83 zł x 9150 m2 + 366,12 zł x 138,021 Mg = 103.876,75 zł

6

Przedsiębiorstwo

Gospodarki Komunalnej

Sp. z o.o. w Zambrowie

ul.Polowa 19

18-300 Zambrów

57.610,15

62.218,96

3,24 zł x 9150 m2 + 236,00 zł x 138,021 Mg = 62.218,96 zł

7

Z.G.K GRONEKO

Mikorzyn 19

87-732 Lubanie

66.377,83

71.688,06

1,97 zł x 9150 m2 + 388,80 zł x 138,021 Mg = 71.688,06 zł

8

ECO-POL

ul.Dworcowa 9

86-129 Pruszcz

60.268,89

65.090,40

1,08 zł x 9150 m2 + 400,00 zł x 138,021 Mg = 65.090,40 zł

9

PRO-EKO SERWIS Sp. z o.o

Bierzwice 62

09-500 Gostynin

57.769,12

62.390,64

1,69 zł x 9150 m2 + 340,00 zł x 138,021 Mg = 62.390,64 zł

10

Paź Bogusław

AUTO-ZŁOM

USŁUGI POGRZEBOWE „EDEN”

Świniary Stare BN

27-670 Łoniów

78.587,68

84.874,69

3,70 zł x 9150 m2 + 369,36 zł x 138,021 Mg = 84.874,69 zł

11

P.H.U. US-KOM

Robert Kołodziejski

ul.Żabia 5

09-500 Gostynin

69.771,30

75.353,00

3,35 zł x 9150 m2 + 324,00 zł x 138,021 Mg = 75.353,00 zł

12

INWESTBUD Sp. z o.o.

ul.Przyczółkowska 124A

02-968 Warszawa

110.031,30

118.833,80

8,10 zł x 9150 m2 + 324,00 zł x 138,021 Mg = 118.833,80 zł

Kryterium oceny ofert – najniższa cena (cena brutto demontażu 1 m2 płyty azbestowej x 9150 m2 + cena brutto załadunku, transportu i unieszkodliwiania 1 Mg odpadów azbestowych x 138,021 Mg).

Mając na uwadze przyjęte kryterium ofert, najkorzystniejsza okazała się i została wybrana oferta firmy:

Przedsiębiorstwo

Gospodarki Komunalnej

Sp. z o.o. w Zambrowie

ul.Polowa 19

18-300 Zambrów

                                                                                               WÓJT

                                                                                        mgr Jacek Oglęcki

                                  

INFORMACJA O DOFINANSOWANIU ZADANIA PRZEZ WFOŚiGW

W WARSZAWIE

Wójt Gminy Grudusk informuje, że realizowane w roku 2016 zadanie pn.Usuwanie eternitu z pokryć dachowych na obiektach użyteczności publicznej i zabudowaniach indywidualnych w Gminie Grudusk – etap VII” dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 43.621,00 zł”.

Zamawiający:

Gmina Grudusk

ul.Ciechanowska 54 06-460 Grudusk

te/fax: (23)6715012

www.grudusk.com

e-mail: gmina @grudusk.com

 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

na realizację zadania pn.: „ Usuwanie eternitu z pokryć dachowych na obiektach użyteczności publicznej i zabudowaniach indywidualnych w Gminie Grudusk – etap VIII”

 

 

 

 

I. Opis sposobu przygotowania oferty:

Oferta powinna być złożona w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie. Na kopercie należy umieścić nazwę oraz adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis: „Oferta na realizację zadania: „Usuwanie eternitu z pokryć dachowych na obiektach użyteczności publicznej i zabudowaniach indywidualnych w Gminie Grudusk – etap VIII”. Oferta powinna zostać napisana w języku polskim, trwałą i czytelną techniką. Oferta powinna obejmować całość zamówienia określonego przez Zamawiającego.

II. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest (płyt azbestowo - cementowych falistych i płaskich) o kodach 17 06 05 wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. z 2014 r., poz.1923) zgodnie z art.4 ust.3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r., poz. 628) znajdujących się na nieruchomościach mieszkańców z terenu Gminy Grudusk - demontaż płyt azbestowo – cementowych z pokryć dachowych falistych i płaskich, ich transport oraz unieszkodliwianie na składowisku odpadów niebezpiecznych w ilości: ok.9150 m2 tj. ok.118,950 Mg oraz odbiór i utylizacja azbestu zmagazynowanego (składowanego na posesjach mieszkańców) w ilości ok.19,071 Mg, co razem daje ok.138,021 Mg.

Wykaz nieruchomości z adresem budynku z którego należy usunąć azbest zostanie przekazany Wykonawcy w dniu podpisania umowy .

Wspólnik Słownik Zamówień (CPV) - 90650000-8 – usługi usuwania azbestu

Termin realizacji zamówienia – do 31 października 2017 r

INFORMACJA O DOFINANSOWANIU ZADANIA PRZEZ WFOŚiGW

W WARSZAWIE

Wójt Gminy Grudusk informuje, że realizowane w roku 2016 zadanie pn.Usuwanie eternitu z pokryć dachowych na obiektach użyteczności publicznej i zabudowaniach indywidualnych w Gminie Grudusk – etap VII” dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 43.621,00 zł”.