USUWANIE AZBESTU W ROKU 2019

 

Informujemy, że istnieje możliwość pozbycia się eternitu zalegającego (składowanego) na posesjach lub zdjęcia go legalnie z dachu przy pomocy specjalistycznej firmy wyłonionej w drodze przetargu przez Gminę Grudusk.Z uwagi na konieczność  przygotowania wniosku i złożenia go do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie prosimy o zgłaszanie się osób zainteresowanych do tut. Urzędu najpóźniej do dnia  15 lutego 2019 roku.

Formularze wniosków oraz szczegółowe informacje, co do zasad akcji usuwania wyrobów azbestowych można uzyskać w Urzędzie Gminy w Grudusku pok. nr 9, II piętro u Pani Bożeny Rogowicz-Staniszewskiej, tel.: (23) 6715 012 w. 17.

INFORMACJA WÓJTA GMINY GRUDUSK

O REALIZACJI W 2018 R.ZADANIA PN.:

,,Usuwanie eternitu z pokryć dachowych na obiektach użyteczności publicznej i zabudowaniach indywidualnych w gminie Grudusk – etap IX”

Informuje, że w 2018 roku Gmina Grudusk na realizację zadania pn.: Usuwanie eternitu z pokryć dachowych na obiektach użyteczności publicznej i zabudowaniach indywidualnych w Gminie Grudusk – etap IX otrzymała dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie www.wfosigw.pl, w kwocie 13.053,19 zł.

Koszt całkowity zadania wyniósł 17.792,63 zł, zaś koszty poniesione przez Gminę Grudusk 4.739,44 zł.

Procentowy udział środków WFOŚiGW w realizacji zadania wyniósł: 73,36 % kosztów kwalifikowanych.

Procentowy udział środków własnych Gminy Grudusk w realizacji zadania: 26,64% kosztów kwalifikowanych.

Przedmiotowe zadanie obejmowało wykonanie prac takich jak: demontaż płyt azbestowo-cementowych falistych i płaskich, pakowanie, załadunek, transport i utylizacja na składowisku odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.

W ramach zadania zdemontowanych i unieszkodliwionych zostało 1171,290 m2 płyt eternitowych z pokryć dachowych budynków mieszkalnych, gospodarczych i innych, co stanowi 15,227 ton oraz odebranych i zutylizowanych zostało 31,285 ton materiałów azbestowych zmagazynowanych na posesjach mieszkańców.

W wyniku realizacji niniejszego zadania poddano utylizacji z terenu Gminy Grudusk łącznie 46,512 ton odpadów zawierających azbest.

Wyżej wymienione prace wykonane zostały przez Przedsiębiorstwo PRO-EKO SERWIS Sp. z o.o., Bierzewice 62, 09-500 Gostynin posiadające niezbędne zezwolenia, wyłonione w ramach zamówienia publicznego.

W dziewiątym etapie zrealizowano 20 wniosków złożonych przez mieszkańców. Wnioski realizowane były według kolejności wpływu.

Dofinansowanie nie obejmowało finansowania zakupu materiałów do wykonania nowego pokrycia dachowego.

Głównym celem programu „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Grudusk” jest sukcesywna bezpieczna eliminacja wyrobów zawierających azbest oraz ich prawidłowe unieszkodliwienie.

Z przeprowadzonej inwentaryzacji wynika, że na pokryciach dachowych i posesjach osób fizycznych położonych w gminie Grudusk znajduje się jeszcze, co najmniej 2000 ton płyt azbestowo-cementowych.

Obecnie na usunięcie wyrobów azbestowych i ich utylizację w roku 2019 złożonych zostało 40 wniosków – połowa z nich wymaga niezwłocznego usunięcia.

W związku z zapotrzebowaniem i zainteresowaniem mieszkańców Gmina Grudusk planuje dalsze usuwanie wyrobów azbestowych (eternitowych), jednakże będzie to uzależnione od tego czy zostanie przyznana nam dotacja.

INFORMACJA

O WYŁONIENIU WYKONAWCY NA USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST  (ETERNITU)  W 2018 R.

 

Wójt Gminy Grudusk informuje, że w postepowaniu prowadzonym w trybie zaproszenia do składania ofert na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) na zadanie pod nazwą:  „Usuwanie eternitu z pokryć dachowych na obiektach użyteczności publicznej i zabudowaniach indywidualnych w Gminie Grudusk – etap IX” które realizowane będzie w roku 2018 wyłoniono wykonawcę:

PRO-EKO Serwis Sp. z o.o.  Bierzewice 62, 09-500 Gostynin

        reprezentowana przez Pana Sławomira Stasińskiego 

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac polegających na demontażu i/lub odbiorze (wraz z załadunkiem  z miejsca tymczasowego składowania,  transporcie oraz  unieszkodliwieniu odpadów zawierających azbest  z nieruchomości położonych  terenie gminy Grudusk.

  • Wyżej wymieniony podmiot za utylizację 1 Mg (tony) wyrobów zawierających azbest zaoferował cenę jednostkową brutto 339,98 zł.;
  • za demontaż 1 m2 płyty azbestowo-cementowej cenę brutto – 1,69 zł.

Oferta została wybrana zgodnie z kryterium najniższej ceny.

Wykonawca zważy zdemontowane i odbierane materiały zawierające azbest odrębnie z każdej posesji.

 

Wnioski realizowane będą według kolejności wpływu do wysokości środków finansowych zabezpieczonych na ten cel.

Obecnie na realizację oczekuje 25 wniosków. Ilość zrealizowanych wniosków uzależniona będzie od rzeczywistej wagi wyrobów zawierających azbest.

 

Zadanie w 72,22 % sfinansowane będzie ze środków zewnętrznych pozyskanych przez gminę w ramach naboru ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska   i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Pozostałe 27,78 % to środki własne gminy. Kwota przyznanego dofinansowania wynosi do 13.053,19 zł. Koszt całkowity zadania 18.073,58 zł.

Ostateczny termin usunięcia wyrobów azbestowych w ramach ww. zadania przypada na 12 października 2018 roku.

Dofinansowanie nie obejmuje kosztów związanych z zakupem i montażem nowego pokrycia dachowego.

Realizacja zadania przyczyni się do osiągniecia efektu ekologicznego. Zmniejszy się ilość wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Grudusk.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Grudusk, pod numerem tel.:

23 6715 012 wew. 17.