KLAUZULA INFORMACYJNA

do przetwarzania danych osobowych

dla członka Klubu „Senior+

 

            Na podstawie art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO,oraz art. 3-5 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) informuję Pana/Panią, że:

  1. Administratorem Pana/i Danych jest: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Grudusku
  2. Ciechanowska 54, 06-460 Grudusk. reprezentowany przez Kierownika tel.236715070
  1. Informujemy, że na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator Danych Osobowych zwany w treści „Administrator danych” wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD). Jeśli macie Państwo pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Państwa danych osobowych w zakresie działania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grudusku , a także przysługujących uprawnień, możecie się Państwo skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych: tel. 23 6715070, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  2. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu: realizacji zadań statutowych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grudusku w związku ze złożeniem przez Panią/a Wniosku o przyjęcie   do  Klubu Senior+ w Grudusku, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 przyjętego uchwałą Rady Ministrów.
  3. Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest: art. 6 i 7 i 9 RODO oraz art. 100 ustawy dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
  1. Okres przechowywania danych: Pani/Pana dane będą przechowywane przez okresy wynikające z przepisów prawa oraz będą archiwizowane zgodnie z regulacjami obowiązującymi w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grudusku.
  1. Ma Pani/Pan prawo do:

a/ dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania, jeśli są nieprawidłowe lub uzupełnienia, jeśli są niekompletne,

b/ usunięcia, ograniczenia przetwarzania

c/ wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

d/ wniesienia skargi do organu nadzorczego jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych Ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

  1. Podane przez Panią/Pana dane są: warunkiem uczestnictwa w Klubie Senior + w Grudusku.

Pani/Pana dane: nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji oraz profilowaniu.

  1. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa organizacji międzynarodowej trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 7 RODO ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Informuję, iż Pani/Pana dane osobowe są przekazywane innym odbiorcom wyłącznie na podstawie przepisów prawa, bądź stosownie do wyrażonej przez Panią/Pana zgody.

Odbiorca zgodnie z art. 4 ust.9 RODO oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią. Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są jednak uznawane za odbiorców;przetwarzanie tych danych przez te organy publiczne musi być zgodne z

przepisami o ochronie danych mającymi zastosowanie stosownie do celów przetwarzania.

  1. W przypadku wizerunku, będzie on wykorzystywany dla potrzeb dokumentowania uczestnictwa w działaniach realizowanych przez Klub, w tym: uczestnictwa w działaniach finansowych ze środków publicznych dla potrzeb własnych