Grudusk, 04 kwietnia 2017 r

 PN-2/2/2017

OR-SO.271.9.12.2017

                                                                        

 

ZAWIADOMIENIE

O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

   Na podstawie art.93 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz.2164 z późn.zm.) informuję, że prowadzone przez Gminę Grudusk postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego – „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy w Grudusku” zostało unieważnione.

Uzasadnienie

Wpłynęła tylko jedna oferta, której cena przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

                                                                                           WÓJT

                                                                                    mgr Jacek Oglęcki