Ciechanów, 30 maja 2018 r

Rejonowy Związek                                                       

Spółek Wodnych

w Ciechanowie

ul.Niechodzka 2a

06-400 Ciechanów                                                                    

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest:

Zakup koparko-ładowarki do celów utrzymania i eksploatacji urządzeń melioracji wodnych szczegółowych

W związku ze złożonymi przez Wykonawcę  pytaniami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 29 stycznia 2004  r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz.1579 z późn. zm.), wyjaśniam co następuje:

 

Pytanie:

Czy Zamawiający zmodyfikuje zapis we wzorze umowy w § 7 ust.4 lit.e) w taki sposób, aby w okresie gwarancji podstawienie maszyny następowało na następny dzień powyżej wyznaczonego terminu naprawy, tj. 15 dnia kalendarzowego, a jeśli ten dzień wypadnie w dzień wolny, to na następny dzień roboczy?

Odpowiedź:

Zamawiający zmodyfikuje zapis we wzorze umowy w § 7 ust.4 zgodnie z propozycją pytającego.

Pytanie:

Czy Zamawiający odstąpi od naliczania kar za nieterminową naprawę powyżej wyznaczonego terminu w momencie podstawienia maszyny zastępczej?

Odpowiedź:

Zamawiający odstąpi od kary umownej w przypadku podstawienia po czternastu dniach maszyny następczej.

Pytanie:

Czy Zamawiający wymaga wliczenia kosztów przeglądów maszyny w okresie gwarancji w cenę oferty? Jeśli nie, prośba o modyfikację SIWZ i wzoru umowy w paragrafie 7 ust.4 lit.d).

 

Odpowiedź:

 Nie wymagamy wliczenia kosztów przeglądu maszyny w okresie gwarancji w cenę oferty.

                                                                             Kierownik Biura

                                                                        Włodzimierz Humięcki